Poland

Kiedy szczepienia dla pracowników ze Wschodu?

Szczepienie

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

Wielu pracowników ze Wschodu nie ma dostêpu do szczepieñ przeciw Covid-19 w Polsce, a tym bardziej w swoich krajach. To problem dla naszej gospodarki.

Z najnowszych danych wynika, ¿e pod koniec roku w systemie ZUS widnia³o 725 tys. cudzoziemców. Najwiêcej Ukraiñców (ponad 532 tys.) i Bia³orusinów (50 tys.). Czy osoby bez polskiego paszportu bêd¹ mog³y skorzystaæ z Narodowego Programu Szczepieñ? Nie wszystkie – tylko te, które maj¹ zalegalizowany d³u¿szy pobyt na terenie Polski. – Musz¹ posiadaæ kartê czasowego lub sta³ego pobytu – mówi „Rzeczpospolitej" Micha³ Dworczyk, szef Kancelarii Premiera.

To niepokoi przedsiêbiorców zatrudniaj¹cych pracowników zza wschodniej granicy. – W niektórych województwach na wyrobienie karty pobytu czeka siê nawet 12 miesiêcy. Dodatkowo spora grupa pracowników z Ukrainy przebywa tu na podstawie tzw. procedury uproszczonej. Tych osób szczepienia nie obejm¹, a s¹ tak samo nara¿one na koronawirusa – mówi nam Krzysztof Inglot, prezes firmy Personnel Service. Proponuje, by ka¿dy legalnie przebywaj¹cy w Polsce i zg³oszony do ZUS cudzoziemiec móg³ siê zaszczepiæ za darmo. Dworczyk nie wyklucza „poszerzenia grupy" uprawnionych, ale uzale¿nia to „od sytuacji epidemicznej i dostêpnoœci szczepionek".

A jak wygl¹da sytuacja za wschodni¹ granic¹? Nad Dnieprem jeszcze w ogóle nie rozpoczêto szczepieñ, w³adze w Kijowie walcz¹ o dostêp do jakiegokolwiek preparatu. Miñsk stosuje na razie rosyjski Sputnik V, ale skali szczepieñ nie zdradza. Opozycja demokratyczna zabiega na Zachodzie o szczepionki dla Bia³orusinów.

To, jak bêd¹ przebiega³y szczepienia w tych krajach, ma szczególne znaczenie dla Polski, która w 2020 r. wyda³a tam najwiêcej wiz ze wszystkich pañstw UE: ponad 512 tys. na Ukrainie i 156 tys. na Bia³orusi. A warunkiem odmro¿enia gospodarki lub nieprzywracania potem restrykcji jest utrzymanie pod kontrol¹ liczby zaka¿eñ. – Je¿eli pozwolimy na to, ¿e w jakichœ regionach wirus bêdzie szala³, bêd¹ tam powstawa³y nowe mutacje. To, ¿e zaszczepimy jeden kraj, wcale nie oznacza wiêc koñca problemu – t³umaczy „Rzeczpospolitej" dr Pawe³ Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. Covid-19.

– Œwiat powinien wesprzeæ kraje biedniejsze czy maj¹ce trudnoœci z zakupem szczepionek – dodaje.

Z proœb¹ o wsparcie w tej sprawie ostatnio zwróci³ siê do Warszawy rz¹d w Kijowie, ale nic nie wskazuje, by w najbli¿szym czasie pomoc otrzyma³. Wed³ug naszych Ÿróde³ Polska by³aby gotowa przekazaæ na Ukrainê ewentualn¹ nadwy¿kê szczepionek. – Ale na razie nie ma ¿adnych nadwy¿ek. Szczepionek brakuje – mówi nam rozmówca z rz¹du.

Football news:

Werner on Chelsea: The period when I didn't score was the worst of my career
Ole Gunnar Solskjaer: You're in the wrong place if you're at Manchester United and you like to lose. I may be the worst loser in the club
Ko vid-masks of the Leopard are recognized as the best in Spain. Efficiency - 94%
Klopp admitted that he considered the option of Trent and Robertson in the center of the Liverpool defense
Inzaghi on 0:2 with Bologna: Lazio should react differently to a missed goal after an unforced penalty
Tuchel admitted that PSG tried to sign Bruno: they fought hard to get him
Ex-referee Andujar Oliver: Messi did not deserve a second yellow for fighting Kunde. The first one was already excessive