Poland

Kiedy gra wymyka się spod kontroli

Fotorzepa/Robert Gardziñski

Do polityków PiS powoli zdaje siê docieraæ, ¿e rozpêtali ¿ywio³, nad którym mog¹ ju¿ nie zapanowaæ. A do opozycji, ¿e to nie ona najbardziej zyska na protestach.

Nies³abn¹ce protesty, które rozla³y siê po ca³ej Polsce wskutek decyzji Trybuna³u Konstytucyjnego w sprawie aborcji, to wyzwanie dla ca³ej klasy politycznej. Jedno to bowiem spontaniczny gniew spo³eczny, który okazuj¹ kobiety i mê¿czyŸni w zwi¹zku z decyzj¹ TK. A drugie to polityczne kalkulacje ró¿nych œrodowisk, które chcia³yby na tym proteœcie skorzystaæ.

Czêœæ lewicy zdaje siê uznawaæ obecn¹ sytuacjê za dobr¹ okazjê, by polskie spo³eczeñstwo wykona³o radykalny zwrot. Kwestia aborcji sta³a siê dla niej zapalnikiem do postulowania rewolty na mod³ê amerykañskich zamieszek wywo³anych ruchem Black Lives Matter, których celem pocz¹tkowo by³a walka z rasizmem, dziœ zaœ to projekt g³êbokiej przebudowy porz¹dku spo³ecznego i kulturowego. Zamiary czêœci polskiej lewicy widaæ w próbach zak³ócania nabo¿eñstw, niszczeniu fasad koœcio³ów i wypisywaniu na nich obraŸliwych hase³. Z kolei skrajna narodowa prawica og³osi³a powstanie bojówek maj¹cych na celu obronê œwi¹tyñ. Im te¿ marzy siê przewrót, ale dok³adnie w odwrotn¹ stronê. „Jeœli bêdzie trzeba, zgnieciemy ich w proch i zniszczymy tê rewolucjê" – grzmi organizator Marszu Niepodleg³oœci.

Protest, co dobrze widaæ w mediach spo³ecznoœciowych, da³ nadziejê licznym œrodowiskom niechêtnych rz¹dz¹cej prawicy na rych³e zakoñczenie jej rz¹dów. Widaæ w tych g³osach sentyment do czasów protestów Komitetu Obrony Demokracji, tyle ¿e na marsze organizowane wówczas przez przeciwników Prawa i Sprawiedliwoœci nie przychodzi³y takie t³umy.

Rz¹dz¹cy wygl¹daj¹ na kompletnie pogubionych w zwi¹zku z tym, co siê sta³o. Chyba do liderów PiS wci¹¿ nie dotar³o, ¿e spo³eczny protest ma tak wielkie natê¿enie i nie minie dziœ ani jutro. Jeœli ktoœ w PiS uzna³, ¿e decyzjê TK da siê czymœ przykryæ lub pomo¿e ona przykryæ inne sprawy i problemy, albo te¿ chcia³ dobiæ jakiegoœ politycznego targu w rodzaju: „dziœ dopieszczamy lewicê ustaw¹ o prawach zwierz¹t, a jutro damy ortodoksom zaostrzenie ustawy aborcyjnej", to oznacza, ¿e w partii rz¹dz¹cej nie doceniono powagi sytuacji.

W przeciwieñstwie do abstrakcyjnych hase³ obrony demokracji czy niezale¿noœci s¹downictwa sprawa aborcji jest zrozumia³a dla ka¿dego i ka¿dy mo¿e sobie wyobraziæ, ¿e sam znajdzie siê w takiej sytuacji albo dotknie ona którejœ z bliskich mu kobiet. Do polityków PiS powoli zdaje siê docieraæ, ¿e na skutek ich dzia³añ rozpêtany zosta³ ¿ywio³, nad którym mog¹ ju¿ nie zapanowaæ.

Z kolei parlamentarna lewica nie ma problemu z tym, ¿eby w pe³ni poprzeæ protest i domagaæ siê pe³nej legalizacji aborcji. W znacznie trudniejszej sytuacji s¹ Polskie Stronnictwo Ludowe i Platforma Obywatelska. Ludowcy wiedz¹, ¿e ich elektorat jest umiarkowanie konserwatywny, wiêc wyrok wywo³uje w nim bunt, ale te¿ nie mog¹ wskoczyæ na falê dyskusji o pe³nej liberalizacji prawa aborcyjnego w kraju. W najtrudniejszej chyba sytuacji jest Koalicja Obywatelska. Platforma zaczyna³a jako partia chadecka, centroprawicowa. Dziœ jest zupe³nie gdzie indziej. Dla czêœci radykalnie lewicowo nastawionych manifestantów jest równie niewiarygodna jak PiS – wszak rz¹dzi³a osiem lat i nie zmieni³a ani przecinka w przepisach aborcyjnych. Z drugiej strony pokusa, by wykorzystaæ ten protest do delegitymizacji w³adzy PiS, bêdzie olbrzymia. Jak¹kolwiek decyzjê podejm¹ PO czy PSL, wiele wskazuje na to, ¿e w polskiej polityce nic ju¿ nie bêdzie takie samo.

Football news:

Marca made a Grand Declaration of love to Ramos. On the front page-100 reasons to extend Sergio's contract with Real Madrid
Manchester United can invite Tuchel. The coach of PSG is Interested
Napoli stadium renamed in honor of Maradona
The 2021 club world Cup will be held in Japan at the end of the year. 7 teams will play in it
De Bruyne - best attacking midfielder of 2020, Kimmich-Central, mane-winger (ESPN)
Ze Luiz was named the best player of Lokomotiv in November
Zidane has four sons - all football players. How are they doing?