Poland

Kiedy dopuszczalna kontrola korespondencji pracownika?

- Czy pracodawca ma mo¿liwoœæ odczytywania wiadomoœci wysy³anych pomiêdzy pracownikami na utworzonym przez niego wewnêtrznym forum pracowniczym?

W przedstawionym stanie faktycznym konieczne jest porównanie dwóch przenikaj¹cych siê p³aszczyzn, tj. prawa pracownika do tajemnicy korespondencji oraz prawa pracodawcy do kontroli sposobu wykonywania przez pracownika pracy, w tym w³aœciwego u¿ytkowania udostêpnionych pracownikowi narzêdzi pracy.

Prawo do tajemnicy korespondencji wynika ju¿ z samej Konstytucji RP, gdzie w art. 49 zapewniono wolnoœæ i ochronê tajemnicy komunikowania siê. Tajemnica korespondencji wymieniona jest równie¿ wœród dóbr osobistych cz³owieka, opisanych w art. 23 Kodeksu cywilnego. Warto zaznaczyæ, ¿e tak¿e Konwencja o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci, której sygnatariuszem jest Polska, w art. 8 przewiduje ochronê korespondencji.

Powy¿sze unormowania pozwalaj¹ na sformu³owanie zasady, zgodnie z któr¹ wszelka korespondencja prowadzona przez pracowników chroniona jest przed wgl¹dem osób trzecich, w tym tak¿e pracodawcy, a dysponentami jej treœci s¹ wy³¹cznie jej strony.

Regu³a ta znajduje jednak pewne ograniczenia. Zgodnie bowiem z art. 223 Kodeksu pracy pracodawcy przys³uguje prawo monitoringu s³u¿bowej korespondencji e-mail. Powy¿sze uprawnienie pracodawcy mo¿e znaleŸæ zastosowanie tak¿e w odniesieniu do wewnêtrznego forum firmowego, które z za³o¿enia stanowi udostêpnione pracownikom narzêdzie komunikacji s³u¿bowej.

Kontrola ta nie mo¿e jednak naruszaæ tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych pracownika. Ponadto, ma byæ jawna i s³u¿yæ organizacji pracy. Pracodawca powinien poinformowaæ pracowników o prawie kontroli treœci wiadomoœci przesy³anych za poœrednictwem forum, a tak¿e – celem unikniêcia niejasnoœci – pouczyæ o wy³¹cznie s³u¿bowym przeznaczeniu forum.

Wniosek

Pracodawca, w okreœlonych sytuacjach, mo¿e mieæ wgl¹d w wiadomoœci wysy³ane przez pracowników za poœrednictwem forum firmowego, jednak w razie ustalenia, ¿e kontrolowana korespondencja dotyczy sfery prywatnej pracowników, powinien powstrzymaæ siê od zapoznania siê z jej treœci¹. Kontrola prowadzona

z naruszeniem przys³uguj¹cej pracownikom tajemnicy korespondencji mo¿e skutkowaæ odpowiedzialnoœci¹ odszkodowawcz¹ pracodawcy z tytu³u naruszenia dóbr osobistych pracowników.

Autor jest radc¹ prawnym w MGM Kancelarii Radców Prawnych Miros³awski, Galos, Mozes Sp. j.

podstawa prawna: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 1320 ze zm.)

Football news:

Cagliari snatched a 4-3 victory over Parma, trailing 1-3 by the 65th minute. 2 goals scored in added time
Werner pro 1-0 with City: The best teams in England played. If Chelsea win the trophy, the season is a success
Tuchel on Guardiola and City: Chelsea deserved to win over the best coach and one of the best teams
Guardiola on de Bruyne's injury: It doesn't look good. He is in pain
Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third
Tuchel on the victory over Man City: A very strong Chelsea game. Proud