Poland

Każą leczyć Covid. Nieważne gdzie

Lekarz opiekuj¹cy siê pacjentem z koronawirusem

AFP

B³yskawiczne przekszta³canie oddzia³ów szpitalnych zagra¿a bezpieczeñstwu i personelu, i pacjentów.

Tysi¹ce pacjentów niecovidowych zosta³o na lodzie, gdy ich oddzia³y przekszta³cono w covidowe. To problem tak¿e dla personelu i dyrekcji placówek.

Jak t³umaczy Juliusz Krzy¿anowski, adwokat z Baker McKenzie, wojewoda mo¿e przekszta³ciæ oddzia³ w covidowy na mocy art. 11h ustawy o szczególnych rozwi¹zaniach zwi¹zanych z zapobieganiem, przeciwdzia³aniem i zwalczaniem Covid-19. K³opot w tym, ¿e rzadko konsultuje to z personelem czy nawet dyrekcj¹ placówki.

– Z dnia na dzieñ lekarze musz¹ odwo³aæ wszystkie przyjêcia i wskazaæ chorym inne oœrodki, co w obecnej sytuacji nie jest ³atwe. Sami odbieramy telefony z proœb¹ o przyjêcie na oddzia³ pacjentów z s¹siednich województw, bo ich oddzia³y lub szpitale przekszta³cono w covidowe i zostali bez pomocy – mówi Renata Florek-Szymañska z Porozumienia Chirurgów Skalpel.

A anestezjolog z du¿ego szpitala w Warszawie prawie siê pop³aka³, gdy siê okaza³o, ¿e ³ó¿ka covidowe stan¹ w nieu¿ywanej czêœci bloku operacyjnego.

– Chodzi o mo¿liwoœæ zaka¿enia tych, którzy operowani s¹ na ostro. Skoro ³ó¿ka covidowe mo¿na wstawiæ na blok, wierzê w opowieœci kolegi ortopedy z ma³ego szpitala, który ba³ siê, ¿e umieszcz¹ je w gipsowni – mówi lekarz.

Skar¿¹ siê te¿ sami dyrektorzy. – Dziesiêæ ³ó¿ek covidowych w ci¹gu miesi¹ca mia³em rozmno¿yæ do 60, bez sprzêtu i personelu do obs³ugi pacjentów z Covid-19. T³umaczy³em wojewodzie, ¿e to skazywanie pacjentów na œmieræ – i tych z koronawirusem, bo ³ó¿ka covidowe bêd¹ tylko na papierze, i niezaka¿onych, którzy nie bêd¹ mieli gdzie siê leczyæ. Przekona³em go – mówi dyrektor powiatowej placówki na pó³nocy Polski.

Ale nie wszyscy wojewodowie daj¹ siê przekonaæ – pod koniec paŸdziernika Szpital Kolejowy w Pruszkowie mia³ trzy dni na przekszta³cenie w covidowe wszystkich 145 ³ó¿ek, równie¿ dla pacjentów po udarze. Uda³o siê, ale trochê trwa³o, zanim kupiono i zainstalowano koncentrator tlenu. Dziœ dzia³a oko³o 100 ³ó¿ek ze 145 narzuconych przez wojewodê. Powód? Brak 40 niedostêpnych na rynku reduktorów tlenu zamówionych w Agencji Rezerw Materia³owych.

Trwa te¿ dostosowywanie placówek do przepisów sanitarnych, choæ lekarze skar¿¹ siê, ¿e œluzy z folii i prowizoryczne œcianki z pleksi nie stanowi¹ bariery dla wirusa, a personel zaka¿a siê jeszcze szybciej ni¿ pacjenci.

Co na to wojewodowie? Zwykle ograniczaj¹ siê do wydania decyzji. Czas na refleksje przychodzi po fakcie. Jak mówi rzeczniczka Urzêdu Wojewódzkiego w £odzi Dagmara Zalewska, £ódzkie stara siê byæ elastyczne i dostosowaæ przekszta³cenia do mo¿liwoœci placówek. To jednak jeden z nielicznych wyj¹tków.

– Ka¿de dzia³anie wymaga policzenia zasobów. A w ochronie zdrowia ¿aden rz¹d dotychczas tego nie zrobi³ i nie mamy planu na wypadek takiego kryzysu – mówi Jan Orgelbrand z zarz¹du spó³ki Stocer, w³aœciciela Szpitala Kolejowego w Pruszkowie, i by³y zastêpca GIS.

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

£ukasz Jankowski, prezes Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, specjalista nefrologii

Do Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie regularnie zg³aszaj¹ siê lekarze, którzy o przekszta³ceniu ich oddzia³u w covidowy dowiedzieli siê z prasy. Czasem po fakcie, bo okazywa³o siê, ¿e pacjentów z koronawirusem lecz¹ ju¿ od kilku dni. Dyrekcja nie zapewni³a im jakiegokolwiek, choæby bazowego, przeszkolenia z procedur wymaganych w pracy z pacjentem zakaŸnym. Niestety, jeœli mówimy o wojnie z Covidem, to w naprêdce przekszta³canych oddzia³ach dzieje siê g³ównie partyzantka. Jeœli personel z internetu uczy siê, jak bezpiecznie zak³adaæ i zdejmowaæ kombinezon ochronny, to co mówiæ o przygotowaniu emocjonalnym czy mentalnym do pracy w tak trudnych warunkach. To zaowocuje w przysz³oœci wiêksz¹ czêstoœci¹ wypalenia zawodowego czy reakcji na stres wœród personelu. Krótkowzrocznoœæ i podejmowane naprêdce decyzje odbij¹ siê, niestety, systemowi czkawk¹.

Football news:

Inter is known as Inter. There's no reason to add anything else. Moratti on changing the club's name
Laporta on the election: For Messi to stay, the president must appear as soon as possible. The postponement only hurts
Schalke and Ajax have agreed to move Huntelaar
Zidane on the criticism: It doesn't matter if I'm tired or not. Not only does the coach work, there is a lot behind the club
Barcelona to challenge Messi's suspension for hitting Athletic player on the head
Wenger on Ozil at Fenerbahce: He needs a warm environment. He always chooses the right decision in the game, and this is brilliant
Til Schweiger's company made a sugar documentary about Schweinsteiger: not a single acute topic and no Lama at all