Poland

Kara śmierci. Brak zastrzyków? Skazany stanie przed plutonem

Karolina Po³udniowa zwiêkszy³a liczbê metod wykonywania wyroku kary œmierci. Skazaniec stanie przed plutonem egzekucyjnym.

Karolina Po³udniowa jest czwartym stanem USA, który do metod wykonywania kary œmierci do³¹czy³ pluton egzekucyjny.

Wczeœniej na takie posuniecie zdecydowa³y siê Utah, Oklahoma i Missisipi.

Decyzja ta jest konsekwencj¹ powszechnego braku substancji, stosowanych w zabójczych zastrzykach.

Ju¿ w 2014 roku firma Pfizer,  g³ówny dostawca tych medykamentów, odmówi³a dalszych dostaw, w czym do³¹czy³a do innych producentów, którzy wczeœniej zdecydowa³y siê na taki krok.

Jedn¹ z przyczyn by³y tak¿e przypadki nieudanych egzekucji, w wyniku których skazany umiera³ w mêczarniach, mimo obowi¹zuj¹cej zasady, ¿e wyrok powinien byæ wykonany w sposób humanitarny.

Wczeœniej wiêŸniom pozwalano dokonaæ wyboru miêdzy krzes³em elektrycznym a zastrzykiem z trucizn¹. Wiedz¹c, ¿e zastrzyków brakuje, skazani wybierali w³aœnie je, opóŸniaj¹c wykonanie wyroku.

Uchwalona ustawa nadal zezwala na stosowanie zastrzyku, jeœli jest on dostêpny. Ale gdy zabójczego koktajlu brak, wiêŸniowie bêd¹ musieli wybraæ miêdzy krzes³em elektrycznym a plutonem egzekucyjnym.

Decyzja w³adz stanowych oznacza, ¿e Karolina Pó³nocna bêdzie mog³a wznowiæ wykonywanie kary œmierci. Ostatni wyrok wykonano tam w 2011 roku. Od tego czasu liczba osadzonych w celach œmierci zmala³a z ok. 60 do 37 - z powodu udanych apelacji lub naturalnych zgonów.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals