Poland

Kancelaria Dentons inauguruje cykl projektów społecznych z okazji 30-lecia swojej działalności w Polsce

W kancelariach

30. rocznica

Adobe Stock

Najwiêksza w Polsce i na œwiecie firma prawnicza Dentons obchodzi w tym roku jubileusz 30-lecia dzia³alnoœci jej warszawskiego biura. Troska o przysz³e pokolenia oraz potrzeba wspierania lokalnych spo³ecznoœci, wzmocnione przez bezprecedensowe okolicznoœci spowodowane pandemi¹, oznaczaj¹, ¿e tegoroczne œwiêto bêdzie odbiega³o od konwencjonalnych uroczystoœci, do jakich przyzwyczajony jest rynek prawniczy w Polsce.

- W 1991 roku otworzyliœmy skromne biuro, które dziœ pod mark¹ Dentons jest nie tylko najwiêksz¹ kancelari¹ prawn¹ w Polsce, ale i czêœci¹ najwiêkszej firmy prawniczej na œwiecie. Skala i rozmach, z jakim na co dzieñ wspieramy naszych klientów, zobowi¹zuj¹ nas do poszukiwania szczególnego sposobu podsumowania 30 lat pracy zespo³u kancelarii. Odchodz¹c od tradycyjnej formu³y takiego jubileuszu, postanowiliœmy zainicjowaæ cykl projektów, które bêd¹ naszym podziêkowaniem dla spo³ecznoœci, w której na co dzieñ ¿yjemy i pracujemy -zapowiedzia³ Arkadiusz Krasnodêbski, partner zarz¹dzaj¹cy Dentons w Polsce.

#1YearChallenge

Z okazji jubileuszu kancelaria og³asza uruchomienie projektu #1YearChallenge, który sk³ada siê z 12 inicjatyw, realizowanych na przestrzeni ca³ego roku 2021. Bêd¹ one polega³y na tworzeniu po¿ytecznych i wartoœciowych inicjatyw, wspieraj¹cych kulturê, edukacjê, programy ekologiczne oraz dzia³ania lokalnych spo³ecznoœci, ze szczególnym uwzglêdnieniem warszawskiego Powiœla, w którym znajduje siê siedziba naszej kancelarii.

Pocz¹wszy od stycznia, ka¿dy miesi¹c bêdzie powi¹zany z okreœlonym wyzwaniem, w które bêd¹ anga¿owaæ siê pracownicy, wspó³pracownicy, a tak¿e klienci Dentons. Pierwsza z naszych inicjatyw to uruchomienie D'Art Society – projektu ³¹cz¹cego m³odych adeptów sztuki z doœwiadczonymi twórcami. Program obejmuje m.in. konkurs, wspólne warsztaty z artystami, webinarium poœwiêcone prawu autorskiemu i prawom pokrewnym, wernisa¿ prac i aukcjê, z której dochód wesprze wybrane organizacje charytatywne.

Ka¿dy z elementów projektu #1YearChallenge bêdzie nawi¹zywa³ do jednej z fundamentalnych wartoœci, na których opiera siê kancelaria Dentons. S¹ nimi wspó³praca, pasja, policentrycznoœæ, tworzenie wartoœci oraz dalekowzroczne myœlenie. Planowane inicjatywy bêd¹ pokazywaæ sposoby na wykorzystanie tych wartoœci w praktyce, zgodnej z potrzebami i oczekiwaniami mieszkañców Warszawy. Inicjatywa Dentons spotka³a siê z przychylnoœci¹ w³adz stolicy – burmistrz dzielnicy Œródmieœcie obj¹³ j¹ patronatem „Zakochaj siê w Warszawie"; akcjê wspiera te¿ radio TOK FM.

Jubileusz

- Dentons w Polsce to zgrany zespó³ blisko 500 osób, ale w skali globalnej opieramy siê na sile ponad 10 tysiêcy prawniczek i prawników, pracuj¹cych w blisko 200 biurach, zlokalizowanych w 80 pañstwach na 6 kontynentach. Nasza policentrycznoœæ zak³ada brak dominuj¹cej kultury korporacyjnej i strukturê, która pozwala na pe³ne realizowanie potencja³u drzemi¹cego w lokalnych spo³ecznoœciach, w których dzia³a firma. Obchody 30-lecia bêd¹ otwarte dla mieszkañców Warszawy i innych osób chêtnych do w³¹czenia siê w nasze projekty. Jesteœmy zdania, ¿e to optymalna, nowoczesna formu³a, która najlepiej odpowiada sytuacji, w której wszyscy siê dziœ znaleŸliœmy. Pandemia wymaga solidarnoœci i wspólnego dzia³ania, a tak¿e wiêkszego namys³u nad tym, jak my sami mo¿emy siê zaanga¿owaæ i podzieliæ siê swoimi zasobami oraz talentami. Dlatego w imieniu ca³ego zespo³u Dentons zapraszam do udzia³u w tej przygodzie i w³¹czenia siê do zorganizowanego przez nas festiwalu inicjatyw #1YearChallenge - doda³ Arkadiusz Krasnodêbski.

Kancelaria uruchomi³a stronê poœwiêcon¹ obchodom 30-lecia, #1YearChallenge, na której bêd¹ pojawiaæ siê zaproszenie do kolejnych projektów i podsumowanie comiesiêcznych inicjatyw, a tak¿e archiwalne zdjêcia. Wsparciem bêdzie te¿ poœwiêcony rocznicy fanpage na Facebooku, @Dentons1YearChallenge.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7