Poland

Kaczyński: zło atakuje instytucje naszej tożsamości

Prezes PiS Jaros³aw Kaczyñski powiedzia³ w Starachowicach, ¿e "odrzucenie z³a jest niezwykle istotne, bo to z³o atakuje instytucje naszej to¿samoœci".

Jaros³aw Kaczyñski, który uczestniczy³ we mszy w rocznicê œmierci swojej matki Jadwigi, podkreœla³, ¿e podwalin¹ polskiej to¿samoœci narodowej jest Koœció³ katolicki, z którym próbuje siê walczyæ. Jak mówi³, s¹ ludzie, którzy "s³u¿¹ sprawie niszczenia Koœcio³a, niszczenia naszego narodu". - I to jest coœ o czym musimy pamiêtaæ, musimy mieæ to w swojej œwiadomoœci. Ale musimy mieæ tak¿e w sobie bardzo siln¹ wolê by siê temu przeciwstawiæ. By t¹ walkê o polsk¹ to¿samoœæ, o przyzwoitoœæ w naszym ¿yciu publicznym wygraæ - podkreœla³.

Kaczyñski powiedzia³, ¿e pierwszy raz przemawia wewn¹trz koœcio³a, a nie przed nim, poniewa¿, jak powiedzia³,  "tam na zewn¹trz stoj¹ ludzie, którzy s³u¿¹ najgorszej sprawie". Nawi¹za³ tym do grupy osób z transparentami Strajku Kobiet przed koœcio³em. Podczas uroczystoœci kilkukrotnie przez megafon skandowali oni has³o: "Twoja wina".

Jak mówi³ jeszcze Jaros³aw Kaczyñski, "tam gdzie jest dobra wola i umiejêtnoœæ dzia³ania, mo¿na uczyniæ bardzo wiele".

Mszê w ósm¹ rocznicê œmierci Jadwigi Kaczyñskiej odprawiono w starachowickim koœciele Wszystkich Œwiêtych. Po mszy Jaros³aw Kaczyñski z³o¿y³ wieñce przed tablicami Jadwigi Kaczyñskiej oraz ofiar katastrofy smoleñskiej.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7