Poland

JP Weber doradzał koreańskiej firmie LS EV w procesie sprzedaży 50% jej udziałów

Zespó³ prawny JP Weber Real Estate wspiera³ firmê LS EV, LS Cable and System, w sprzeda¿y 50% jej udzia³ów. Wartoœæ transakcji wynios³a 26,9 mln USD netto.

Firma doradcza JP Weber doradza³a spó³ce LS EV przy sprzeda¿y 50% udzia³ów nieujawnionemu inwestorowi. Po sprzeda¿y, LS Cable zachowa pozosta³e 50% udzia³ów w LS EV Polska.

Zespo³em JP Weber, w sk³ad którego weszli Ewa Czop, Associate Partner, Tomasz Bartoszek, Tax Director oraz Micha³ Latosiñski, radca prawny i Associate Partner, kierowa³ dr Marcin Dudarski, Partner Zarz¹dzaj¹cy, lider praktyki Real Estate w firmie.

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years