Poland

John Travolta sprzedaje mega-posiadłość. 20 pokoi nad wodą

Aktor John Travolta postanowi³ sprzedaæ posiad³oœæ, która kupi³ przed laty z ¿on¹ Kelly Preston. Aktorka zmar³a niepodziewanie w lipcu zesz³ego roku.

Posiad³oœæ o powierzchni ponad 20 hektarów znajduje siê na wyspie Islesboro w stanie Maine. Aktor chce za ni¹ 5 mln dolarów, czyli 18,5 mln z³otych.

Rezydencja na terenie posiad³oœci ma powierzchniê ponad 1000 metrów kwadratowych w tym 20 sypialni, ogromny salon z dzia³aj¹cym kominkiem, kuchniê, du¿¹ jadalniê, biuro a tak¿e spi¿arniê, pralniê oraz salê zabaw dla dzieci, scenê teatraln¹, salê lekcyjn¹ i bibliotekê. Jest te¿ taras na dachu

Wybudowany w 1903 roku dom w stylu shingle, charakterystycznym na pocz¹tku XX wieku w Nowej Anglii, otoczony jest zadbanym ogrodem, w którym jest podgrzewany basen, stodo³a s³u¿¹ca za gara¿ a tak¿e szlaki spacerowe prowadz¹ce do oceanu i otwartych pól z widokiem na wodê.

Z okien domu widaæ zarówno zatokê Penobscot Bay jak i Atlantyk. Posiad³oœæ ma te¿ dostêp do doku pe³nomorskiego w porcie Sabbathday Harbor.

Travolta i Preston kupili posiad³oœæ w 1991 roku, zaraz po œlubie. Urz¹dzali tam rodzinne œwiêta i uroczystoœci, w których uczestniczy³o nawet 50 goœci.

Football news:

Foden stopped working with the company that tweeted about Mbappe. The firm said that all posts are coordinated with clients
Pogba on Jose's words about Solskjaer: He lost the match and wanted to talk not about the game, but about someone's dad. Very Mourinho-like
Herta went into quarantine with the whole team. Matches against Mainz, Freiburg and Schalke postponed
Benzema and Real Madrid are close to extending their contract until 2023
In 1936, the City was supposed to come to the USSR. The tour was approved by Stalin, but the organizer was shot
Petrzhela on Kudela's disqualification: A disaster! Black is black, and white is white. How else to say it?
Neymar was named the best player of the week in the Champions League