Poland

Jill Biden nie zrezygnuje z pracy. Pozostanie pedagogiem

Jill Biden nie zrezygnuje ze swojej dotychczasowej pracy w Northern Virginia Community College. Oznacza to, ¿e jako pierwsza ¿ona prezydenta USA w historii pracowaæ bêdzie poza Bia³ym Domem.

¯ona zaprzysiê¿onego w œrodê Joe Bidena, dr Jill Biden, pracowa³a dotychczas w Northern Virginia Community College jako nauczyciel jêzyka angielskiego. Jak podkreœla nowa pierwsza dama USA, nie zamierza zrezygnowaæ z pracy.

Jak przekaza³ w oœwiadczeniu jej rzecznik, „bêdzie oddziela³a nauczanie od roli publicznej”. 

- Naprawdê nie mogê siê doczekaæ, kiedy bêdê pierwsz¹ dam¹ i bêdê robiæ rzeczy, które robi³am te¿ jako druga dama - powiedzia³a w ubieg³ym miesi¹cu Jill Biden w programie „The Late Show with Stephen Colbert”. - Ale bêdê te¿ uczyæ - doda³a. Gdy powiedziano jej, ¿e przejdzie do historii jako pierwsza pierwsza dama USA, która bêdzie pracowaæ poza Bia³ym Domem, stwierdzi³a, ¿e „trudno jej o tym myœleæ w takich kategoriach. - Uczy³am te¿ kiedy by³am drug¹ dam¹ - zauwa¿y³a.

¯ona Joe Bidena jest pedagogiem od ponad trzech dekad. W latach 2009-2017, gdy jej m¹¿ by³ wiceprezydentem USA, zajmowa³a siê miêdzy innymi wspieraniem rodzin wojskowych oraz edukacj¹ kobiet.

Football news:

Moreno has 6 goals in his last 5 games for Villarreal
Coach of Zagreb: In the matches with Krasnodar, we showed how good we are. Only the implementation needs to be worked on
Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are waiting for three important weeks, matches with Chelsea, Leicester. We are confident in ourselves
Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League
Milan kicked 18 penalties for the season. This is the best result in the top 5 leagues in Europe