Poland

Jest zgoda KE na ulgi dla przedsiębiorców w spłacie podatków

Komisja Europejska zaakceptowa³a polski program dotycz¹cy ulg w sp³acie zobowi¹zañ podatkowych - poinformowa³o w pi¹tek Ministerstwo Finansów.

Taka decyzja oznacza, ¿e przedsiêbiorcy, u których nast¹pi³ spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 w wysokoœci o co najmniej 25 proc., mog¹ skorzystaæ z ulg w op³acaniu podatków.

Resort finansów wyjaœnia, ¿e z pomocy mog¹ skorzystaæ przedsiêbiorcy, którzy maj¹ trudnoœci z terminowym op³acaniem podatków z powodu epidemii koronawirusa. Poprzez z³o¿enie do w³aœciwego organu podatkowego wniosku, mog¹ staraæ siê o odroczenie terminu p³atnoœci podatku lub roz³o¿enie zap³aty podatku na raty lub odroczenie lub roz³o¿enie na raty zap³aty zaleg³oœci podatkowej wraz z odsetkami za zw³okê lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

Wsparcie mo¿e byæ udzielone podatnikowi prowadz¹cemu dzia³alnoœæ gospodarcz¹, u którego nast¹pi³ spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesi¹cu przypadaj¹cym po 31 stycznia 2020 r. w porównaniu do miesi¹ca poprzedniego lub analogicznego miesi¹ca roku poprzedniego. Mo¿liwoœæ zastosowania ulgi (odroczenie, raty) dotyczy podatku, którego termin p³atnoœci up³ywa po 31 grudnia 2019 r. i zaleg³oœci podatkowej powsta³ej po 31 grudnia 2019 r.

Jak zaznacza MF, pomoc musi byæ udzielona przed 30 czerwca 2021 r., a termin odroczenia lub sp³aty ostatniej raty nie mo¿e byæ póŸniejszy ni¿ 31 grudnia 2022 r.

Co wiêcej, niezale¿nie od pomocy z programu „Polskie œrodki antykryzysowe - COVID-19", mo¿liwe jest wnioskowanie, na dotychczasowych zasadach, o udzielanie ulg w sp³acie zobowi¹zañ podatkowych, które nie stanowi¹ pomocy publicznej albo stanowi¹ pomoc de minimis.

Podatnicy (nie tylko przedsiêbiorcy) mog¹ wnioskowaæ o: roz³o¿enie na raty nale¿noœci podatkowych (wniosek RAT-Z); umorzenie zaleg³oœci podatkowej (wniosek UZ-M); odroczenie terminu zap³aty nale¿noœci podatkowych (wniosek TER-Z).

Resort dodaje, ¿e na czas epidemii, zrezygnowano z op³aty prolongacyjnej z tytu³u roz³o¿enia na raty lub odroczenia terminu p³atnoœci podatków i zaleg³oœci podatkowych, które s¹ dochodem bud¿etu pañstwa.

- Wnioski o udzielenie ulg w sp³acie zobowi¹zañ podatkowych z powo³aniem okolicznoœci pandemii s¹ rozpatrywane w pierwszej kolejnoœci - podkreœla MF.

Football news:

Koeman on the Super Cup: It's not the most important trophy we're fighting for, but it's still a title. We need to show that we are in the ranks
Ferdinand is the best transfer in the history of Manchester United according to O'Shea: Ronaldo is close, but Rio is number one
Rashford on penalties: Mourinho said: If you don't know how to earn them, then nothing will be awarded. This is something you need to learn
The FA will monitor compliance with the anti-covid protocol. Players are not allowed to hug after goals
Chelsea win away in the Premier League for the first time in 2 months
The insidiousness of snow football in Turkey. Players in white are just not visible ❄ I
Real Madrid have the worst start to the season under Zidane - 6 defeats and 5 draws in 25 games