Poland

Jest wyrok w procesie TVP kontra prof. Sadurski

Wojciech Sadurski, Jacek Kurski

Fotorzepa/Wojciech Nieœpia³owski, Radek Pasterski

S¹d Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa uniewinni³ prof. Wojciecha Sadurskiego w procesie, jaki wytoczy³a mu Telewizja Polska za "godzenie w jej dobre imiê lub sugerowanie, ¿e stworzy³a klimat nagonki na prezydenta Gdañska Paw³a Adamowicza".

Chodzi³o o wpis Sadurskiego Twitterze opublikowany dwa dni po zabójstwie prezydenta Gdañska Paw³a Adamowicza w styczniu 2019 r. Profesor prawa i komentator wezwa³ w nim polityków opozycji w Polsce do nieprzekraczania „progów Gebelsowskich mediów”: "Po tym, jak zaszczuty przez rz¹dowe media polityk zosta³ zamordowany, ¿aden demokrata, ¿aden polityk opozycyjny, nie powinien przekroczyæ progu Gebelsowskich mediów. Niech siê kisz¹ we w³asnym sosie: nieudaczników, arywistów i tow Marka Króla, jak bojkot TV przez artystów po 1981".

Kilka dni póŸniej TVP wnios³a prywatny akt oskar¿enia za znies³awienie z art. 212 Kodeksu karnego. Dziœ prof. Sadurski poinformowa³ (tak¿e na TT), ¿e wygra³ z Jackiem Kurskim, chocia¿ wyrok nie jest ostateczny.

Powo³uj¹c siê na na Europejsk¹ Konwencjê Praw Cz³owieka S¹d uzna³, ¿e u¿yte przez prawnika sformu³owanie mog³o byæ oceniane jako przesadne, ale mieœci siê w ramach wolnoœci s³owa.

Football news:

Herta went into quarantine with the whole team. Matches against Mainz, Freiburg and Schalke postponed
Benzema and Real Madrid are close to extending their contract until 2023
In 1936, the City was supposed to come to the USSR. The tour was approved by Stalin, but the organizer was shot
Petrzhela on Kudela's disqualification: A disaster! Black is black, and white is white. How else to say it?
Neymar was named the best player of the week in the Champions League
Fans turned to Agnelli with criticism of the reform of the Champions League: You will only increase the gap between the rich and the rest in the expectation that fans will sacrifice time and money
If you put a judge, Hitler and Napoleon, and give me two bullets, I would put both of them in the judge. The coach of the student league conquered the English-language Internet