Poland

Jeśli maseczki, to bez procedur przetargowych

Od soboty wystarczy telefon, by dokonaæ zamówienia towaru niezbêdnego do walki z pandemi¹.

Instytucje pañstwowe, administracja czy szpitale mog¹ ju¿ zamawiaæ towary lub us³ugi telefonicznie lub e-mailowo. Pod warunkiem ¿e zakup jest zwi¹zany z zapobieganiem lub zwalczaniem pandemii. Takie zmiany przewiduj¹ nowe przepisy covidowe.

Tylko czêœciowo blokuje je wejœcie w ¿ycie od 1 stycznia 2021 r. nowego prawa zamówieñ publicznych.

Bez formalnoœci

Chodzi o ustawê o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku z przeciwdzia³aniem sytuacjom kryzysowym zwi¹zanym z wyst¹pieniem Covid-19. Zawiera ona zmianê do art. 46c ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zakaŸnych u ludzi.

Przepis przewiduje, ¿e do zamówieñ na us³ugi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w zwi¹zku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym og³oszono stan zagro¿enia epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje siê przepisów o zamówieniach publicznych.

Ju¿ raz tego typu uregulowanie obowi¹zywa³o, ale terminowo, tj. do 5 wrzeœnia 2020 r. Wprowadzi³a je jedna z wczeœniejszych ustaw covidowych. Tym razem wy³¹czenie z re¿imu ustawy covidowej jest bezterminowe.

Nie ma ¿adnych ograniczeñ podmiotowych, wiêc mog¹ z niego korzystaæ wszystkie kategorie zamawiaj¹cych, w tym jednostki sektora finansów publicznych, samorz¹dy, zamawiaj¹cy z sektora ochrony zdrowia, jak np. szpitale, ale tak¿e spó³ki komunalne lub tzw. zamawiaj¹cy sektorowi.

Forma sk³adania zamówienia mo¿e byæ dowolna.

– Nie ma przeszkód prawnych, by by³o ono udzielane telefonicznie, poprzez wymianê korespondencji e-mail czy te¿ w toku negocjacji przeprowadzanych z wykorzystaniem narzêdzi do wideokonferencji – wyjaœnia Konrad Ró¿owicz, prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners.

Po bardzo d³ugim vacatio legis wchodzi jednak w ¿ycie od 1 stycznia 2021 r. ca³kowicie nowe prawo zamówieñ publicznych.

Jaka jest wiêc zale¿noœæ miêdzy przepisami covidowymi wy³¹czaj¹cymi przepisy o zamówieniach a now¹ ustaw¹?

Co z now¹ ustaw¹?

Prawnicy nie maj¹ w¹tpliwoœci.

– Nowe prawo zamówieñ publicznych wejdzie w ¿ycie od 1 stycznia przysz³ego roku. Nie bêdzie ono obowi¹zywa³o a¿ do odwo³ania, tylko w takim zakresie, w jakim zamówienia dotycz¹ pandemii. Z chwil¹ uchylenia wy³¹czenia z art. 46c ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka¿eñ obejmie wszystkie zamówienia publiczne – t³umaczy Konrad Ró¿owicz.

Samorz¹dy apeluj¹ natomiast do rz¹du, by przesun¹³ obowi¹zywanie nowego prawa zamówieñ publicznych.

Rz¹d na razie nie planuje takich zmian. Jednym z powodów s¹ ci¹g³e zmiany w prawie.

– Ka¿de rozwi¹zanie, tzn. zarówno wejœcie w ¿ycie przepisów od 1 stycznia 2021 r., jak i odsuniêcie tego w czasie ma swoje powa¿ne plusy i minusy. Dla nas najwa¿niejsze jest, aby jak najszybciej poznaæ stan prawny obowi¹zuj¹cy od przysz³ego roku. Mierzymy siê w tym roku z ogromem pracy i wieloma zmianami przepisów, choæby tych wynikaj¹cych z ustaw tarczowych, które musimy absorbowaæ na bie¿¹co. Do tego – tak¿e wobec hybrydowej pracy zespo³u – logistyka procedowania oraz zarz¹dzanie permanentn¹ zmian¹ sta³y siê powa¿nym wyzwaniem organizacyjnym (np. dodatkowe transmisje otwaræ ofert na YouTubie) – t³umaczy Anna Szeliga, radca prawny, kieruj¹ca oddzia³em zamówieñ publicznych w Urzêdzie Miasta Krakowa.

Opinia dla „rzeczpospolitej"

Jacek Liput, radca prawny, szef praktyki prawa zamówieñ publicznych w Kancelarii Prawnej Gawroñski & Partners

W artykule 46c ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zakaŸnych u ludzi zawarto przes³ankê wy³¹czenia przepisów o zamówieniach publicznych z zamówieñ udzielanych w zwi¹zku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym og³oszono stan zagro¿enia epidemicznego lub stan epidemii.

Warto zauwa¿yæ, ¿e podobne wy³¹czenie, ale stosowane tylko do Covid-19, wprowadza niedawno uchwalony na nowo art. 6a specustawy o Covid-19. Te rozwi¹zania mog¹ zostaæ z nami na d³u¿ej. Trzeba pamiêtaæ, ¿e 1 stycznia 2021 r. wchodzi w ¿ycie ca³kiem nowe prawo zamówieñ publicznych. Mo¿e zatem byæ tak, ¿e – o ile stan epidemii bêdzie utrzymany po tej dacie – wy³¹czenie bêdzie obowi¹zywaæ równie¿ w nowej ustawie.

Football news:

Liverpool's results are an anomaly. Don't be fooled by the shouting-the crisis is not so global (although it may cost the championship) Showsport's emotional reaction to Klopp's results
Leicester have stopped negotiations on the loan of Eriksen due to the high salary of the player
Buffon-Ronaldo: CR 760! I could have scored less
Barcelona's appeal against the suspension of Messi was rejected
The youngster agreed to go to Arsenal. Real will give midfielder in rent without the right of redemption
President of Genoa: I intend to keep Shomurodov. Juventus did not contact us
Liverpool have not scored any of their last 87 shots in the Premier League. The team has 4 consecutive matches without goals