Poland

Jazda bez prawa jazdy? Powiaty do premiera: nie tak szybko

Fot. AdobeStock

Zwi¹zek Powiatów Polskich zaapelowa³ do premiera Mateusza Morawickiego, aby przesun¹æ termin zniesienia obowi¹zku wo¿enia ze sob¹ prawa jazdy. Zdaniem samorz¹dowców, jeœli zmiany wejd¹ w ¿ycie od 5 grudnia, zarówno kierowcy, jak i urzêdnicy bêd¹ mieli problemy.

Problem w tym - twierdzi ZPP - ¿e rozwi¹zanie "jazda bez prawa jazdy" jest wdra¿ane bez stworzenia i uruchomienia planowanej od lat Centralnej Ewidencji Kierowców 2.0. Us³uga ma byæ na razie oparta o CEK 1.0. Tymczasem miêdzy zawartoœci¹ bazy  CEK 1.0  a bazami lokalnymi znajduj¹cymi siê w dyspozycji poszczególnych powiatów i miast na prawach powiatu, s¹ spore rozbie¿noœci. Przy czym pewniejsza informacja znajduje siê w bazach lokalnych, a nie w ewidencji centralnej.

Innymi s³owy - centralna baza nie jest aktualna, a to oznacza, ¿e policjantom mog¹ zostaæ udostêpnione b³êdne dane i  mo¿e dojœæ do nieuzasadnionego zatrzymania prawa jazdy, czy nawet przymusowego odholowania pojazdu na wyznaczony parking.

"Rozbie¿noœci s¹ faktem. Ich pe³na skala nie jest znana, ale bazuj¹c na reprezentatywnej próbce mo¿na oceniæ, ¿e dotycz¹ szacunkowo znacznie ponad 100 tys. osób. W du¿ej mierze bêd¹ to osoby starsze, które w obecnych warunkach powinny byæ w sposób szczególny chronione " – pisze do premiera prezes ZPP Andrzej P³onka.

Zwraca uwagê na jeszcze jeden problem:  brak zapewnienia odpowiedniego dostosowania opracowanego przez PWPW Systemu Informatycznego Kierowca, w którym poszczególne powiaty i miasta na prawach powiatu wykonuj¹ ca³okszta³t operacji, do wyjaœniania niezgodnoœci. W konsekwencji, zdaniem przedstawiciela powiatów, wydzia³y komunikacji "zosta³y skazane" na korzystanie przy wyjaœnianiu niezgodnoœci z ogólnych us³ug dostêpnych na gov.pl obok SI Kierowca.

Szef ZPP zaznacza, ¿e rz¹d ju¿ wczeœniej zna³ stanowisko samorz¹dowców, bo propozycja zosta³a ju¿ wczeœniej zg³oszona przez ZPP na forum Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego.

Wiceminister cyfryzacji Marek Zagórski, poproszony o komentarz w tej sprawie przez portal www.auto-swiat.pl uspokaja:

- Przy tego typu bazach danych jak CEPiK wystêpuj¹ b³êdy. Wynikaj¹ one z transmisji jak i wprowadzania danych do bazy. St¹d stosowane s¹ odpowiednie mechanizmy weryfikacji. Maj¹c jednak na uwadze kwestie zwi¹zane z wygod¹ obywateli i regulacjami w kwestii posiadania dokumentów uznaliœmy, ¿e udostêpniaj¹c mo¿liwoœci weryfikacji i zg³aszania poprawnoœci oraz ustalaj¹c z procedury z organami kontroli ruchu drogowego, ryzyko wyst¹pienia problemów jest ma³e.

Zagórski uwa¿a, ¿e przesuniêcie terminu o pó³ roku nic by nie da³o.

- Na pocz¹tku roku przyst¹pimy do modernizacji systemu CEPiK co zajmie kilkanaœcie miesiêcy. Ca³y proces weryfikacji danych jest przygotowany i jesteœmy gotowi - doda³ wiceminister.

Football news:

To beat Real Madrid and Barca in three days is an atrocity. Athletic Director about the Spanish Super Cup
Poland coach of Bzenec left his post
Carlos Tevez: I won't stop playing for my family. It was important to win the Maradona Cup
Borussia Gladbach will sign Kone to a contract until 2026. The midfielder will finish the season in Toulouse
Leonardo: I don't think Tuchel's resignation was a surprise. PSG simply anticipated the events
Milan will announce the signing of Mandzukic and Tomori this week
Leonardo on Messi at PSG: We are not at the negotiating table, but the chair is reserved. Such a player is always on our lists