Poland

Jaka praca zwiększa ryzyko śmierci na COVID?

Mê¿czyŸni wykonuj¹cy tzw. prace podstawowe oraz zatrudnieni w zawodach zwi¹zanych z opiek¹ i rekreacj¹ nale¿¹ do grup zawodowych najbardziej nara¿onych na zgon po zaka¿eniu koronawirusem - wynika z danych statystycznych z Anglii i Walii.

Brytyjski urz¹d statystyczny (ONS) poinformowa³, ¿e w od 9 marca do 28 grudnia 2020 r. w Anglii i Walii zarejestrowano 7 961 zwi¹zanych z koronawirusem zgonów osób w wieku roboczym (od 20 do 64 lat). Wiêkszoœæ (5 128) przypadków œmiertelnych dotyczy mê¿czyzn.

Ryzyko œmierci po zaka¿eniu koronawirusem jest wy¿sze u osób pracuj¹cych blisko siebie oraz u tych, które s¹ czêsto nara¿one na kontakt z wirusem.

Czytaj tak¿e:
Kiedy otwarcie si³owni? Horban: Mo¿na sobie kupiæ hantle

Najwy¿sze wskaŸniki œmiertelnoœci dotycz¹ mê¿czyzn wykonuj¹cych prace podstawowe (699 zgonów, 66,3 na 100 tys. osób) oraz mê¿czyzn pracuj¹cych w zawodach zwi¹zanych z opiek¹, rekreacj¹ lub us³ugami (258 zgonów, 64,1 na 100 tys.).

Jak podaje Sky News, do wykonuj¹cych "prace podstawowe" zaliczeni zostali pracownicy zak³adów przetwórczych, ochroniarze, kucharze i taksówkarze.

Wœród kobiet najwy¿sze wskaŸniki œmiertelnoœci dotycz¹ osób wykonuj¹cych prace zwi¹zane z liniami monta¿owymi i obs³ug¹ maszyn, a tak¿e pracownic domów opieki.

Odsetek zgonów zwi¹zanych z koronawirusem jest w przypadku obu p³ci wy¿szy wœród pracowników opieki spo³ecznej ni¿ w przypadku ogó³u populacji pracuj¹cych. Podobnie jest w przypadku pielêgniarzy i pielêgniarek.

Koronawirus w Polsce - najnowsze informacje:
Po szeœciu dniach spadku wzrost liczby pacjentów z COVID-19
Najmniej nowych zaka¿eñ od 111 dni

Jak poda³o ONS, wœród pracowników opieki spo³ecznej zarejestrowano 469 zgonów zwi¹zanych z COVID-19 (79 na 100 tys. mê¿czyzn i 35,9 na 100 tys. kobiet).

Dane z Anglii i Walii nie wskazuj¹, by nauczyciele byli statystycznie bardziej nara¿eni na œmieræ po zaka¿eniu koronawirusem ni¿ przedstawiciele innych zawodów.

Football news:

Gothenburg confirmed Gamshik's move. He signed a six-month contract
Ben Foster: Diego Costa is a dirty little rat. Growled, scratched, did not let me breathe. Suarez:
Rashford escaped with a ligament injury. He has a severe dislocation
Valdes will return to Barcelona and become a goalkeeping coach
Agnelli on changing the format of the Champions League: I hope everything will be decided in the next couple of weeks
Thierry Henry: Do I want to lead Arsenal? Yes. Do I want to mow the lawn at the Emirates? Yes. I am a fan of the club, and this is all utopia
Jose Mourinho: Bale had psychological scars after a couple of seasons with constant injuries