Poland

Jak zaksięgować przejęcie części przedsiębiorstwa

Ksiêgowa

Adobe Stock

W ostatnich latach obserwujemy w polskiej gospodarce znacz¹cy wzrost inwestycji. Obok zak³adania nowych firm coraz czêœciej stosowanym sposobem na rozpoczêcie dzia³alnoœci jest przejêcie przedsiêbiorstwa lub jego zorganizowanej czêœci. To dobre rozwi¹zanie dla przedsiêbiorstw, które chc¹ poprawiæ swoj¹ pozycjê konkurencyjn¹ na rynku, rozszerzyæ dzia³alnoœæ b¹dŸ pozyskaæ nowe rynki zbytu.

Zorganizowana czêœæ przedsiêbiorstwa (dalej: ZCP) nie posiada jednoznacznej definicji. Zgodnie z polskimi przepisami pod pojêciem tym rozumie siê istniej¹cy w danym przedsiêbiorstwie zespó³ sk³adników materialnych i niematerialnych (w tym zobowi¹zania) wyodrêbniony pod wzglêdem organizacyjnym, finansowym oraz funkcjonalnym, mog¹cym staæ siê niezale¿n¹ jednostk¹, samodzielnie realizuj¹c¹ okreœlone zadania gospodarcze.

Rozliczenie nabycia

Przy przejmowaniu ZCP niezwykle wa¿ne jest okreœlenie czy przejmowane s¹ wy³¹cznie pojedyncze sk³adniki przedsiêbiorstwa, czy te¿ mamy do czynienia z przejêciem jego zorganizowanej czêœci. Przy nabyciu ZCP zastosowanie maj¹ przepisy dotycz¹ce po³¹czenia siê spó³ek.

Czytaj tak¿e: Zbycie zorganizowanej czêœci przedsiêbiorstwa nie podlega VAT

Kodeks spó³ek handlowych dopuszcza dwie metody ³¹czenia spó³ek:

1) ³¹czenie przez przejêcie, czyli przeniesienie ca³ego maj¹tku spó³ki przejmowanej na inn¹ spó³kê pr...

Football news:

Golovin about the nickname Tsar: Nothing more than a joke. This is necessary for the media and fans, but I am a football player
David De Gea: I try to be a leader for Manchester United. I have the experience of winning big titles here
It feels like we've been working together for 10 years! Chelsea stars say goodbye to Lampard
Bayern Munich have signed former Basel striker Oberlen
Tuchel will sign a contract with Chelsea for 1.5 years (David Ornstein)
Barcelona still owes Liverpool about 29 million euros for the transfer of Coutinho
Immobile on last season: Lazio felt invincible before covid. They could have fought for the scudetto