Poland

Jak rozliczyć koszty działalności pomocniczej

Ksiêgowanie

Adobe Stock

Funkcjonowanie wydzia³ów pomocniczych w przedsiêbiorstwie, poza korzyœciami jakie przynosi, zwi¹zane jest tak¿e z koniecznoœci¹ rozliczenia kosztów tej dzia³alnoœci na pozosta³¹ czêœæ spó³ki. B³êdy pope³nione przy rozliczaniu mog¹ prowadziæ do nieracjonalnych decyzji podejmowanych przez kierowników.

Dzia³alnoœæ pomocnicza co do zasady ma charakter wewnêtrzny w jednostce, tj. korzyœci generowane przez wydzia³y pomocnicze s¹ g³ównie wykorzystywane przez inne wydzia³y jednostki. Jako klasyczne wydzia³y pomocnicze mo¿na wykazaæ:

- dzia³ transportu,

- wydzia³y energetyczne, tj produkuj¹ce energie ciepln¹ elektryczn¹ itp., np. kot³ownia ogrzewaj¹ca hale,

- wydzia³y utrzymania ruchu, remontowe.

Czytaj tak¿e: Skarbówka tnie firmowe koszty: kiedy przedsiêbiorca nie odliczy wydatków

Wydzia³y te s¹ co do zasady oœrodkami kosztów i powinny byæ rozliczane i oceniane z perspektywy kosztu wytworzenia œwiadczonych przez siebie us³ug. Us³ugi wytwarzane wewnêtrznie w przedsiêbiorstwie powinny byæ tañsze ni¿ ogólnie dostêpne na rynku lub ich wy¿sza cena powinna byæ uzasadniona innymi przes³ankami, np. operacyjnymi. Z uwagi na to, ¿e koszty wydzia³ów pomocniczych rozliczane s¹ na pozosta³e centra kosztów w przedsiêbiorstwie, sposób tego rozliczania mo¿e mieæ wp³yw na ocenê efe...

Football news:

Luka Jovic: It's easier to communicate with Hutter than with Zidane. Spanish was not given to me, here I speak English
PAOK loans Baba from Chelsea
The Premier League is trying to ban hugs on the field. In vain - they increase team cohesion at the biological level, help to read the fear of the enemy
Koeman on Puyol: Such players will always be missed. He was charismatic and responsible
Aubameyang will miss the match with Southampton due to family reasons
Koeman before Rayo: The Cup is the shortest path to the trophy, but it did not get easier because of the relegation of Real Madrid and Atletico
Messi and his family take French lessons. Why teach him to go to the City? Canal+ journalist about the forward at PSG