Poland

Jak Donald Trump przeprasza się z Latynosami

Prezydent USA

Prezydent USA Donald Trump

Donald Trump na wiecu w Circleville w Ohio w sobotê przekonywa³, ¿e nawet w 2016 r. takich t³umów nie widzia³

AFP

To s¹ pierwsze wybory, których nie rozstrzygn¹ biali. Dziêki temu prezydent ma jeszcze szanse je wygraæ.

W ten weekend wszyscy najwa¿niejsi byli na Florydzie. Po oddaniu g³osu w procedurze przedterminowej w West Palm Beach Donald Trump wzi¹³ tu udzia³ w trzech wiecach. W tej kampanii by³ to ju¿ 14. przyjazd prezydenta do s³onecznego stanu. Ale tym razem wspar³ go tak¿e wiceprezydent Mike Pence. Do oddania g³osu na Joe Bidena namawia³ z kolei na po³udniu pó³wyspu Barack Obama. I sam kandydat demokratów.

Socjalista Biden

Na dziesiêæ dni przed dat¹ wyborów Floryda, która ze swoimi 29 g³osami elektorskimi mo¿e zdecydowaæ o tym, kto zamieszka w Bia³ym Domu przez nastêpne cztery lata, zaczyna wymykaæ siê Bidenowi. I byæ mo¿e, wpadaæ w objêcia Trumpa. Zdaniem CBS 51 proc. jej mieszkañców sk³ania siê do oddania g³osów na demokratów, 49 proc. – na ich oponenta. To ju¿ ró¿nica bliska b³êdu statystycznego.

Jeœli prezydent rzeczywiœcie wygra na Florydzie, to w znacznym stopniu dziêki g³osom Latynosów. Stanowi¹ tu jedn¹ pi¹t¹ wyborców, z czego po³owa to uciekinierzy z przejêtej przez komunistów przed 60 laty Kuby i ich potomkowie. W 2015 r. tylko 54 proc. cz³onków tej spo³ecznoœci, tradycyjnie przechylnej republikanom, popar³o Trumpa. Reszta uwierzy³a w strategiê „odwil¿y" z re¿imem Castro Baracka Obamy (który parê miesiêcy wczeœniej odwiedzi³ Hawanê) i postawi³a na Hillary Clinton.

Dziœ jednak nastroje s¹ inne. Inicjatywa demokratycznego prezydenta wydaje siê naiwna: uratowa³ komunistyczne w³adze przed upadkiem, nie uzyskuj¹c w zamian ¿adnych obietnic w sprawie demokratyzacji kraju i przestrzegania praw cz³owieka. Dlatego 60 proc. kubañskich Latynosów stawia teraz na Trumpa.

Ta zmiana mo¿e siê okazaæ decyduj¹ca, bo odzwierciedla znacznie szersze zjawisko wœród hiszpañskojêzycznej mniejszoœci. Trump zacz¹³ swoj¹ kadencjê od ataku na „meksykañskich gwa³cicieli" i zapowiedzi budowy muru na Rio Grande. Chcia³ zdobyæ przychylnoœæ bia³ych wyborców ze s³abym wykszta³ceniem przera¿onych szybk¹ zmian¹ sk³adu etnicznego kraju. Stopniowo zacz¹³ jednak zmieniaæ strategiê. „Loco", „silencio", „perfecto", „adios amigo" – prezydent zacz¹³ coraz czêœciej upiêkszaæ swoje wyst¹pienia hiszpañskimi wstawkami (z doœæ komicznym akcentem). Na samej Florydzie a¿ 6 mln z 70 mln USD funduszy wyborczych ulokowa³ w latynoskich mediach.

To przynosi efekty. Wœród 32 mln hiszpañskojêzycznych wyborców, którzy wezm¹ udzia³ w wyborach (na ok. 60 mln osób – tyle liczy ta spo³ecznoœæ), 63 proc. co prawda stawia na Bidena, a 29 proc. na Trumpa. Ale to znacznie mniejsza ró¿nica ni¿ cztery lata temu. Co wiêcej, wœród dziewiêciu kluczowych dla tego starcia stanów, jak Arizona czy Georgia, na prezydenta chce oddaæ g³os 37 proc. Latynosów, a jego oponenta – 54 proc. W szczególnoœci latynoskim mê¿czyznom podoba siê twarda postawa Trumpa wobec establishmentu, bo widz¹ w tym szansê na awans w strukturze spo³ecznej. Prezydent zdobywa w tej katolickiej spo³ecznoœci tak¿e punkty za sprzeciw wobec legalizacji aborcji. A tak¿e ostrze¿enia, ¿e Biden „wprowadzi socjalizm", co imigrantom z Wenezueli czy Nikaragui podobaæ siê nie mo¿e.

dla Afroamerykanów

Podobny wzrost poparcia dla Trumpa da siê zaobserwowaæ tak¿e w drugiej co do znaczenia mniejszoœci etnicznej – Afroamerykanów. Tu tak¿e wydaje siê to niezrozumia³e. Od wybuchu pandemii liczba zgonów wœród czarnoskórych by³a wiêksza o 32,9 proc. ni¿ rok wczeœniej. Ten sam wskaŸnik wœród Latynosów wyniós³ a¿ 53,6 proc. ale wœród bia³ych – jedynie 12 proc. Za pora¿kê w starciu z Covidem zap³aci³y wiêc w nieproporcjonalnym stopniu kolorowi. A jednak wœród m³odych (do 44. roku ¿ycia) Afroamerykanów 21 proc. chce g³osowaæ na Trumpa wobec 10 proc. cztery lata wczeœniej.

Prezydent poœwiêca im coraz wiêcej uwagi, na jego wiecach czêsto g³os zabieraj¹ czarnoskórzy republikanie. Przede wszystkim jednak lepiej od swoich rodziców wykszta³ceni Afroamerykanie chc¹ przebiæ szklany sufit, jaki nad nimi postawi³o bia³e spo³eczeñstwo. „Rewolucjonista" Trump wydaje siê pod tym wzglêdem lepszym kandydatem ni¿ symbolizuj¹cy stare porz¹dki Biden.

Prezydent wygra wybory, jejeœli zwiêkszy poparcie u mniejszoœci etnicznych w stosunku do 2016 r. o wiêcej, ni¿ wynios¹ straty, jakie poniesie w tym czasie wœród bia³ych wyborców. Tu odchodz¹ od niego w szczególnoœci starsi Amerykanie i kobiety – s¹ przera¿eni za³amaniem gospodarki i katastrof¹ pandemii. Temu nale¿y przypisywaæ, ¿e w sonda¿ach Trump ma wci¹¿ ok. 8 punktów procentowych strat wobec Bidena.

Kluczowa rola kolorowych wyborców bêdzie siê w przysz³oœci tylko umacniaæ. Jak podaje narodowy urz¹d statystyczny (US Census), o ile w 1950 r. biali stanowili 90 proc. amerykañskiego spo³eczeñstwa, o tyle dziœ jest to 59 proc., a gdzieœ miêdzy 2040 i 2050 r. bêd¹ oni stanowili ju¿ mniejszoœæ. O tym decyduje dzietnoœæ Latynosów, Afroamerykanów i Azjatów, ich relatywnie m³ody wiek, a tak¿e struktura emigracji. Na Florydzie biali stanowi¹ jeszcze 54,9 proc. mieszkañców, a w Georgii – 53,4 proc., ale ju¿ w Teksasie tylko 42,6 proc., a w sto³ecznym Dystrykcie Kolumbii – ledwie 36 proc.

Proporcje wœród g³osuj¹cych zmieni¹ siê jeszcze szybciej, bo w szko³ach biali s¹ ju¿ w mniejszoœci. A wkrótce stan¹ siê pe³noletni.

Football news:

Ex-President of Barca Laporta will take part in the new elections
Antonio Cabrini: Maradona would still be alive if he played for Juventus. The love of Naples was strong but unhealthy
Ferguson on Rashford's charity: Fiction for a young man. He should give me some advice
A Preston player who twice touched an opponent's genitals was disqualified for 3 matches for aggressive behavior
Atalanta Director: everything is fine with Miranchuk, there are no symptoms of coronavirus
Kovid mocks the Latvian championship: the team got only 8 people (but still did not finish the match)
Gerard Pique: We all hope that Messi will stay at Barca