Poland

Jackowski: Handel w każdą niedzielę? Plasterek po plasterku

Polityka

Jan Maria Jackowski

Fot. M. Józefaciuk - Kancelaria Senatu

- Boczn¹ furtk¹, plasterek po plasterku, de facto zacz¹æ przywracaæ handel w ka¿d¹ niedzielê - oceni³ Jan Maria Jackowski, senator PiS.

W trakcie prac w Senacie nad nowel¹ ustawy o szczególnych rozwi¹zaniach zwi¹zanych z zapobieganiem, przeciwdzia³aniem i zwalczaniem Covid-19, zg³oszone zosta³y dwie poprawki, choæ o powstrzymanie siê od tego apelowali wicemarsza³ek Maria Koc oraz minister £ukasz Schreiber. Najwiêkszy opozycyjny klub Koalicji Obywatelskiej istotnie ¿adnych poprawek nie zg³osi³, ale uczynili to senatorowie Lewicy oraz niespodziewanie Jan Maria Jackowski z PiS. Chcia³ wyrzucenia z nowelizacji punktu, dotycz¹cego zezwolenia na handel w niedzielê 6 grudnia.

Dowiedz siê wiêcej: Jackowski przeciw pracuj¹cej niedzieli 6 grudnia. „To ³amie konsensus”

Swój sprzeciw Jackowski wyjaœnia³ w œrodê w TV Trwam, stacji o. Tadeusza Rydzyka. - W ustawie zaproponowano z³amanie konsensusu, który zosta³ zawarty i wypracowany w poprzedniej kadencji parlamentu. To by³a stara idea „Solidarnoœci”, aby wszystkie niedziele by³y wolne od handlu poza bardzo ograniczonymi mo¿liwoœciami nabywania artyku³ów pierwszej potrzeby. O to by³a ogromna walka w ubieg³ej kadencji. (…) Tymczasem rz¹d, pod has³em walki z Covid-19, chce wprowadziæ mo¿liwoœæ dodatkowej niedzieli, 6 grudnia - t³umaczy³.

- To zosta³o z³amane i spowodowa³o ogromne protesty „Solidarnoœci” oraz zaniepokojenie ludzi dobrej woli, ¿e pod has³em walki z Covid-19 próbuje siê z³amaæ konsensus i boczn¹ furtk¹, plasterek po plasterku, de facto zacz¹æ przywracaæ handel w ka¿d¹ niedzielê - doda³ Jackowski, oceniaj¹c, ¿e „¿e w rz¹dzie pojawia siê opcja, która (chce) pod has³em przeciwdzia³ania negatywnym skutkom gospodarczym pandemii przywróciæ handel w niedziele”.

- Widzê, ¿e nastêpuje odejœcie od programu i ja na to siê nie zgadzam, a tak¿e moi wyborcy, z którymi konsultujê decyzje przy g³osowaniu - ostrzeg³ senator PiS. - Uwa¿am, ¿e trzeba byæ wiernym programowi, a nie koniunkturalnie zmieniaæ zdanie i relatywizowaæ w³asne s³owa, program i deklaracje - doda³.

Jackowski zauwa¿y³, ¿e „z jednej strony mamy obostrzenia, które wynikaj¹ z przepisów sanitarnych (...) a z drugiej strony nieoczekiwanie otwiera siê galerie handlowe, które mimo obostrzeñ sanitarnych, jakie musz¹ byæ stosowane, stanowi¹ du¿e zagro¿enie dla rozprzestrzeniania siê koronawirusa”. - Widzimy, ¿e tu jest pewna nielogicznoœæ w stosunku do rozwi¹zañ, które rz¹d sam proponuje. Albo skupiska s¹ groŸne i nale¿a³oby ich unikaæ, nie dopuszczaæ do ich powstawania, albo nie s¹ groŸne, wiêc w takim razie po co inne obostrzenia, które siê pojawiaj¹? - pyta³ senator.

Jan Maria Jackowski nie przekona³ wiêkszoœci w Senacie. Za przyjêciem nowelizacji ustawy bez poprawek g³osowa³o 86 senatorów, przeciwko by³o oœmiu (oprócz Jackowskiego z PiS tak¿e Mieczys³aw Golba, Andrzej Paj¹k, Zdzis³aw Pupa i Rafa³ Œ³usarz) a trzech siê wstrzyma³o.

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years