Poland

Iustitia: trzeba zlikwidować Trybunał Konstytucyjny

Trybuna³ Konstytucyjny i Trybuna³ Stanu powinien zast¹piæ nowy, niepolityczny Trybuna³ Rzeczypospolitej - uwa¿a stowarzyszenie sêdziów Iustitia.

W swoim stanowisku stowarzyszenie sêdziów zwraca uwagê, ¿e "na przyk³adzie Trybuna³u Konstytucyjnego, wszyscy dziœ widzimy, do czego prowadzi pozbawienie s¹dów i trybuna³ów niezale¿noœci". - Trybuna³, przesi¹kniêty politycznymi mechanizmami, w ca³oœci wybierany przez polityków i od nich uzale¿niony, nie ma spo³ecznego zaufania. Z organu wymiaru sprawiedliwoœci sta³ siê narzêdziem w rêkach polityków - pisze Iustitia.

Podkreœla przy tym, ¿e taka sytuacja jest niezwykle niebezpieczna dla stabilnoœci pañstwa. - Rozstrzygniêcia Trybuna³u wydane z udzia³em "dublerów" nie tylko nie posiadaj¹ mocy prawnej, ale s¹ te¿ nieuznawane przez spo³eczeñstwo. Nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której obywatele pozbawieni s¹ ochrony prawnej, a politycy przy pomocy opanowanych przez siebie najwa¿niejszych instytucji pañstwowych, stawiaj¹ siê ponad prawem - czytamy w stanowisku.

Dalej wskazano, ¿e upolitycznione Trybuna³ Konstytucyjny, Trybuna³ Stanu i Krajowa Rada S¹downictwa uleg³y obecnie ca³kowitej deprecjacji i nie spe³niaj¹ swojej konstytucyjnej roli zwi¹zanej z wymiarem sprawiedliwoœci i ochron¹ praw obywateli. Dlatego zdaniem Iustitii, w wyniku zmiany Konstytucji oba Trybuna³y powinien zast¹piæ nowy, niepolityczny Trybuna³ Rzeczypospolitej. - Jednoczeœnie nale¿y przywróciæ europejsk¹ i konstytucyjn¹ zasadê, ¿e sêdziów do KRS wybieraj¹ sêdziowie, a nie politycy - dodaj¹ sêdziowie.

1. zlikwidowanie Trybuna³u Konstytucyjnego oraz Trybuna³u Stanu i powo³anie w ich miejsce Trybuna³u Rzeczypospolitej;

2. wybieranie sêdziów Trybuna³u Rzeczypospolitej : w po³owie przez now¹ Krajow¹ Radê S¹downictwa, a w drugiej -przez obywateli w wyborach bezpoœrednich;

3. powo³anie trzech Prokuratorów Trybunalskich, którzy mog¹ wnosiæ oskar¿enia przed ten Trybuna³ - jednego powo³ywanego przez Prezydenta, jednego przez Sejm i jednego przez Senat;

4. posiadanie przez wszystkich cz³onków Trybuna³u Rzeczypospolitej oraz przez Prokuratorów Trybunalskich kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska sêdziego S¹du Najwy¿szego;

5. wprowadzenie zasady, ¿e sêdziowie Trybuna³u Rzeczypospolitej oraz Prokuratorzy Trybunalscy w okresie zajmowania stanowiska i 4 lata przed jego objêciem, nie mog¹ nale¿eæ do partii politycznej, zwi¹zku zawodowego ani prowadziæ dzia³alnoœci publicznej niedaj¹cej siê pogodziæ z zasadami niezale¿noœci s¹dów i niezawis³oœci sêdziów;

6. doprowadzenie do tego, by sêdziów - cz³onków Krajowej Rady S¹downictwa wybierali sêdziowie, a nie politycy.

Football news:

Trent on the Premier League calendar: something Needs to change. We do not have time to recover, it leads to injuries
Emir Kusturica: Ronaldo is an ideal, he earned a lot of money, but where is his personality? What can he tell you? Nothing
Maradona is the best dribbler with a phenomenal number of goals and assists. But is it true that he won Serie A alone?
Italian championship. Juventus will play Benevento, Atalanta Miranchuk against Verona, Inter away to Sassuolo
Ex-Manchester United defender Valencia moved to Mexico's Queretaro
Gerard Pique: I always dreamed of becoming President of Barca, but I don't know if it will happen
Rejoice and enjoy life in this mediocre time. Remember the great phrases Maslachenko-join