Poland

Irlandia Płn. Brexit doprowadzi do wznowienia konfliktu?

Belfast

Adobe Stock

Pó³nocnoirlandzkie paramilitarne grupy lojalistów (zwolennicy przynale¿noœci Irlandii Pó³nocnej do Wielkiej Brytanii) poinformowa³y premiera Borisa Johnsona, ¿e tymczasowo wycofuj¹ swoje poparcie dla porozumienia pokojowego z 1998 roku, które zakoñczy³o wieloletni konflikt w Irlandii Pó³nocnej.

List ws. wycofania poparcia dla porozumienia z 1998 roku lojaliœci wys³ali do premiera Borisa Johnsona. Podobny list trafi³ do premiera Irlandii oraz wiceszefa KE.

"Proszê nie bagatelizujcie si³y emocji w tej kwestii w naszej unionistycznej rodzinie" - pisz¹ autorzy listu. "Jeœli wy, albo UE nie jesteœcie gotowi uhonorowaæ ca³oœci porozumienia, bêdziecie odpowiedzialni za trwa³e zniszczenie umowy" - dodaj¹.

Warunkiem ponownego poparcia dla porozumienia przez lojalistów ma byæ przywrócenie swobodnego przep³ywu towarów pomiêdzy Irlandi¹ Pó³nocn¹ a Wielk¹ Brytani¹ (w znaczeniu geograficznym).

Football news:

Coman avoided a serious knee injury in the match with Union and can play against PSG
Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again