Poland

Inwestorzy drżą przed inflacją. W Polsce było najgorzej

Fot. Pixabay

Najwy¿szy odczyt inflacji w UE przypomnia³ inwestorom o zwi¹zanych z tym stratach. Specjaliœci podaj¹ sposoby, które mog¹ zabezpieczyæ przed inflacj¹. Problem w tym, ¿e skorzystanie z nich prawie zawsze wi¹¿e siê przyjêciem na siebie dodatkowego ryzyka - pisze Business Insider Polska.

W styczniu 2021 r. Polska by³a krajem o najwy¿szej inflacji w UE. Wed³ug obliczeñ Eurostatu dynamika cen nad Wis³¹ wynios³a 3,6 proc. Wed³ug ekonomistów polskich banków inflacja mo¿e przekraczaæ prognozy tak¿e w kolejnych miesi¹cach. Zdaniem Axela Webera, by³ego szefa Bundesbanku, sytuacja mo¿e byæ jeszcze bardziej niekorzystna, bo… inflacja mo¿e byæ wyraŸnie niedoszacowana.

Zwi¹zana z pandemi¹ COVID-19 zmiana struktury konsumpcji sprawi³a, ¿e do obliczania inflacji u¿ywa siê nieaktualnych koszyków. Niedoszacowany mo¿e byæ tak¿e wp³yw skrajnie ³agodnej polityki pieniê¿nej i fiskalnej. Wed³ug banku UBS deficyty bud¿etowe by³y w 2020 r. ponad trzykrotnie wy¿sze od wieloletniej œredniej, a bilanse banków centralnych powiêkszy³y siê o bezprecedensowe 13 proc. Wy¿sza inflacja oznacza de facto na³o¿enie nowego podatku na oszczêdzaj¹cych - pisze Business Insider Polska.

Wed³ug specjalistów maj¹tek mo¿na chroniæ stawiaj¹c na realne aktywa. Mowa o nieruchomoœciach czy surowcach (przede wszystkim metalach szlachetnych i przemys³owych), których wartoœæ zwykle roœnie w warunkach wzrostu cen w gospodarce.

- Lepiej unikaæ lokat i obligacji o sta³ym oprocentowaniu, a oprócz realnych aktywów inwestowaæ w obligacje zmiennokuponowe i akcje – ocenia Adam £ukojæ, szef dzia³u zarz¹dzania akcjami w TFI Allianz Polska.

Pewne zabezpieczenie przed utrat¹ wartoœci pieni¹dza daj¹ obligacje skarbowe indeksowane do inflacji.

Inflacja mo¿e okazaæ siê wyj¹tkowo kosztowna zw³aszcza dla inwestuj¹cych w obligacje o sta³ym oprocentowaniu. Rentownoœci obligacji sta³okuponowych id¹ obecnie w górê, co przek³ada siê na spadek cen tych papierów.

Football news:

Bayern: We do not approve of Flick's unilateral statements. We will continue negotiations
Everton are set to sell Moise Keane for 50 million euros. PSG are working on a deal
Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better