Poland

Indie muszą ograniczyć zanieczyszczenia, aby uniknąć katastrofy

New Delhi

AFP

W ci¹gu ostatnich dwóch tygodni jakoœæ powietrza w Delhi oraz innych miastach na pó³nocy Indii gwa³townie siê pogorszy³a. Badacze podkreœlaj¹, ¿e istnieje niezwykle pilna potrzeba kontroli na obszarach, które s¹ najbardziej dotkniête przez COVID-19. Jak ostrzegli, istnieje zwi¹zek miêdzy d³ugotrwa³ym nara¿eniem na zanieczyszczone powietrze, a tym w jaki sposób przechodzi siê zaka¿enie koronawirusem.

Eksperci podkreœlaj¹, ¿e wiadomoœæ o gorszej jakoœci powietrza jest bardzo z³a g³ównie ze wzglêdu na to, ¿e z kilku badañ przeprowadzonych na ca³ym œwiecie wynika, ¿e ma to œcis³y zwi¹zek z wy¿sz¹ liczb¹ przypadków zaka¿eñ koronawirusem oraz zgonów z powodu COVID-19.

Badanie Uniwersytetu Harvarda pokazuje, ¿e zaledwie jeden mikrogram na metr szeœcienny niebezpiecznych drobnych zanieczyszczeñ w powietrzu zwi¹zany jest z 8 proc. wzrostem œmiertelnoœci na COVID-19. Z badania przeprowadzonego przez naukowców z brytyjskiego Uniwersytetu w Cambridge wynika natomiast, ¿e istnieje zwi¹zek miêdzy d³ugotrwa³ym nara¿eniem na zanieczyszczone powietrze, a tym w jaki sposób przechodzi siê zaka¿enie koronawirusem. - Takie zanieczyszczenia mog¹ równie¿ powodowaæ uporczyw¹ reakcjê zapaln¹ i zwiêkszaæ ryzyko infekcji wirusami atakuj¹cymi drogi oddechowe - powiedzia³ w rozmowie z BBC Marco Travaglio, jeden ze wspó³autorów badania.

Poziom zanieczyszczenia powietrza w Delhi by³ w ostatnich tygodniach 12 razy wy¿szy, ni¿ bezpieczne normy wyznaczone przez Œwiatow¹ Organizacjê Zdrowia (WHO). Gwa³towna zmiana jakoœci powietrza mog³a byæ szokuj¹ca dla mieszkañców, którzy przez wiêksz¹ czêœæ roku cieszyli siê wiêkszym komfortem oddychania ni¿ zazwyczaj. Mia³o to zwi¹zek z pandemi¹ koronawirusa i lockdownem, który spowodowa³ blokadê ??przemys³u i znacznie zmniejszy³ ruch uliczny.

W Indiach nie przeprowadzono dot¹d badañ oceniaj¹cych wp³yw zanieczyszczenia powietrza na infekcjê COVID-19, ale lekarze i epidemiolodzy od dawna ostrzegaj¹, ¿e znacznie mo¿e to utrudniæ walkê Indii z wirusem. W kraju tym od wybuchu pandemii wykryto ³¹cznie 7 597 063 przypadki zaka¿enia. Z powodu COVID-19 zmar³o natomiast 115 197 osób. Eksperci twierdz¹, ¿e pogorszenie jakoœci powietrza prawdopodobnie znacznie zwiêkszy te liczby.

W najtrudniejszej sytuacji mo¿e znaleŸæ siê Delhi, które ju¿ teraz jest jednym z miast najbardziej dotkniêtych pandemi¹. Jego mieszkañcy od lat s¹ nara¿eni na niebezpieczny poziom zanieczyszczenia powietrza. - Sytuacja w Delhi mo¿e staæ siê naprawdê powa¿na tej zimy - powiedzia³a BBC dr Francesca Dominici, profesor biostatystyki na Uniwersytecie Harvarda. - Powietrze jest szczególnie z³e zim¹, od listopada do lutego - doda³a.

Naukowcy doszli do wniosku, ¿e istnieje pilna potrzeba kontrolowania zanieczyszczenia powietrza na obszarach, które s¹ najbardziej dotkniête przez COVID-19. Yizhou Yu, który pracowa³ nad badaniem w Cambridge, powiedzia³, ¿e Delhi „musi mieæ siê na bacznoœci tej zimy”. - Nag³y wzrost liczby ciê¿kich przypadków mo¿e szybko przyt³oczyæ system opieki zdrowotnej i prawdopodobnie jeszcze bardziej zwiêkszy œmiertelnoœæ - ostrzeg³. Podobnego zdania jest tak¿e szef rz¹du terytorium sto³ecznego Delhi Arvind Kejriwal. - Musimy to kontrolowaæ. W przeciwnym razie stolica bêdzie walczyæ z dwoma zagro¿eniami zdrowotnymi w tym samym czasie. To przera¿aj¹cy scenariusz - zaznaczy³.

Z badañ wynika, ¿e nara¿enie na wysokie poziomy zanieczyszczeñ powietrza pogarsza tak¿e stan pacjentów z cukrzyc¹, nadciœnieniem, chorob¹ wieñcow¹ czy astm¹ oraz znacznie os³abia uk³ad odpornoœciowy zdrowych ludzi. - P³uca s¹ bram¹ do organizmu i ka¿de uszkodzenie tego organu mo¿e spowodowaæ powa¿ne problemy. A to sprawia, ¿e ??ludzie s¹ bardziej podatni na COVID-19 - powiedzia³ szef oddzia³u medycyny p³ucnej w presti¿owym Christian Medical College w Tamil Nadu. - To przypomina prowadzenie wojny z os³abionymi ¿o³nierzami na pierwszej linii frontu - doda³. 

Jak twierdz¹ eksperci, zanieczyszczenia mog¹ równie¿ wp³ywaæ na rozprzestrzenianie siê koronawirusa. - Uwa¿a siê, ¿e oprócz tego, ¿e zanieczyszczenia powietrza obni¿aj¹ obronê immunologiczn¹, cz¹stki sta³e i dwutlenek azotu wystêpuj¹ce w zanieczyszczonym powietrzu mog¹ dzia³aæ te¿ jako wektory do rozprzestrzeniania siê i przetrwania unosz¹cych siê w powietrzu cz¹stek, takich jak COVID” - podkreœlaj¹ specjaliœci. „Jedno z badañ przeprowadzonych na myszach wykaza³o, ¿e dwutlenek azotu 100-krotnie zwiêksza liczbê receptorów, z którymi wi¹¿e siê wirus” - dodano. 

Football news:

Roma have 4 wins in 5 rounds of the Eurocup season for the first time
Soboslai could move to Leipzig in the winter if Salzburg fail to qualify for the Champions League play-offs. The midfielder is also of Interest to Bayern
Bale has 200 career goals. He hasn't scored in European competition for 2 years
Fati became socio of Barca, but will not be able to vote in the next election
Jose Mourinho: some Tottenham players coming to visit LASK, Ludogorets, think they don't belong there
Pioli on 4:2 with Celtic: Milan did not lose their head at 0:2 and continued to play as a team
Messi will be at PSG next year. RMC Sport journalist on Barca forward