Poland

Ilu gości będzie mogło zasiąść przy wigilijnym stole

Rz¹d chce narzuciæ limit goœci przy wigilijnym stole. Jego egzekucja w praktyce bêdzie trudna. Prawnicy radz¹: wystarczy nie otwieraæ drzwi.

Z sobotniej zapowiedzi premiera wynika, ¿e w Bo¿e Narodzenie nie bêdzie spotkañ rodzinnych, a Wigiliê i œwiêta spêdzimy w w¹skim gronie. Prawnicy nie maj¹ w¹tpliwoœci. To nierealne. Lepiej, gdyby rz¹d zaapelowa³ do naszego zdrowego rozs¹dku, ni¿ wprowadza³ tego typu zakazy.

Martwe prawo?

Rz¹d planuje zakazaæ do 27 grudnia spotkañ prywatnych powy¿ej piêciu osób w mieszkaniach oraz domach. Limit nie dotyczy osób mieszkaj¹cych pod jednym dachem. Tego rodzaju ograniczeñ nie bêdzie dla imprez i spotkañ s³u¿bowych. Dziœ przepisy s¹ bardziej liberalne.

Aktualnie obowi¹zuj¹ce rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 9 paŸdziernika 2020 r. w sprawie ustanowienia okreœlonych ograniczeñ, nakazów i zakazów w zwi¹zku z wyst¹pieniem stanu epidemii dopuszcza spotkania prywatne do 20 osób. Nie ma te¿ limitu dla spotkañ s³u¿bowych.

– ¯aden przepis projektu nie mówi wprost, ¿e zakaz dotyczy Wigilii czy spotkañ rodzinnych w czasie œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Ale data 27 grudnia nie pozostawia z³udzeñ. Trudno bêdzie ich jednak zabroniæ –mówi Piotr Pa³ka, radca prawny, partner w Kancelarii Derc, Pa³ka. – Jak co roku Polacy bêd¹ raczej podró¿owaæ po ca³ej Polsce i wzajemnie siê odwiedzaæ. W¹tpiê te¿, by ktokolwiek liczy³ goœci przy stole – uwa¿a.

Jak bêdzie wiêc wygl¹da³o przestrzeganie zakazu?

Prawnicy s¹ pewni, ¿e to bêdzie martwe uregulowanie.

Pewne jest jedno: szykuj¹ nam siê œwiêta w karykaturze. Czy s³u¿by rusz¹ od drzwi do drzwi i bêd¹ liczyæ goœci wigilijnych? Czy bêdziemy œwiadkami spektakularnych ucieczek albo wyprowadzania goœci od sto³u wigilijnego przez policjê?

Jak u Barei

W opinii prawników zakaz trudno bêdzie egzekwowaæ.

– Brakuje podstawy prawnej takiej jak dla zgromadzeñ w miejscach publicznych. W ich wypadku policja ma prawo ukaraæ mandatem, skierowaæ sprawê do s¹du albo do sanepidu. Gdy chodzi o spotkania rodzinne, nie ma ¿adnego ustawowego przepisu. Podejrzewam, ¿e policja bêdzie powo³ywa³a siê na ogólne przepisy ustawy o Policji dotycz¹ce ochrony zdrowia, to jednak za ma³o – t³umaczy Anna Zieliñska-Jadwiszczok, radca prawny w MGM Kancelaria Radców Prawnych Miros³awski Galos Mozes sp.j. w Sosnowcu.

W ocenie prawników ewentualne mandaty bêd¹ natomiast uchylane przez s¹dy z uwagi na niekonstytucyjnoœæ wprowadzanych rozwi¹zañ.

– Moim zdaniem po prostu dla œwiêtego spokoju wystarczy nie otwieraæ drzwi, aby nie traciæ czasu na przedstawianie racji o niekonstytucyjnoœci wprowadzanych rozwi¹zañ, je¿eli takie kontrole bêd¹ – uwa¿a Piotr Pa³ka.

Rz¹d ostrzeg³ te¿ o mo¿liwoœci wprowadzenia ograniczeñ przemieszczania siê w okresie œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.

– Jeszcze tych ograniczeñ nie wprowadzi³. Je¿eli ograniczenia nie zostan¹ wprowadzone, to wyjazd œwi¹teczny nie bêdzie narusza³ prawa. Kwesti¹ osobist¹ i rodzinn¹ pozostanie, czy siê na taki wyjazd w celu spotkania œwi¹tecznego zdecydujemy. Mo¿e nam jednak groziæ to samo, co za z³amanie innych nakazów i zakazów covidowych. Czyli mandat 500 z³ (który ma byæ podniesiony do 1000 z³) lub grzywna nak³adana przez sanepid z limitem 30 tys. z³ – mówi Maciej Gawroñski, radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej Gawroñski & Partners.

Football news:

Karim Benzema: Real Madrid need a better version of Hazard. He was great at Chelsea and should write history in Madrid
Inter to swap Eriksen to Dzeko. The club wants to sell the midfielder to a club not from Italy, but is afraid of not finding buyers
Ex-agent Modibo Barcelona believed in him, and Jean-Clair thought he was already a phenomenon. Very sorry
Crazy days of the young West Ham striker: played in two matches and scored in his debut game for the team
Solskjaer approved Lingard's departure on loan, although he wanted to keep him. Now the decision is up to the management of Manchester United
Fenerbahce has launched a fundraiser for Ozil's move and hopes to raise 2 million euros. Debt of the club - 520 million
Koeman on transfers: If we want more, we have to buy. If no one comes, we will perform as we are now