Poland

Ilość ponad jakość

Dwa lata temu Netflix zapewni³ sobie prawo do zekranizowania 14 krymina³ów Harlana Cobena. Nikt wtedy nie podejrzewa³, ¿e po jeden z nich siêgn¹ Polacy i zamieni¹ amerykañskie New Jersey na nasz kraj, a Paula Copelanda na Paw³a Kopiñskiego. Kto wie jednak, czy nie dlatego spragnieni „egzotyki" zachodni widzowie przyjêli „W g³êbi lasu" cieplej ni¿ widzowie nad Wis³¹.

Akcja serialu toczy siê w dwóch planach czasowych. W 1994 r. podczas wakacyjnego obozu dochodzi do tragedii. Dwoje nastolatków zostaje zamordowanych, a kolejna para znika bez œladu. Æwieræ wieku póŸniej prokurator Kopiñski rozpoznaje w zw³okach czterdziestoletniego mê¿czyzny ch³opaka, który zagin¹³ wówczas razem z jego siostr¹. Rozpoczyna prywatne œledztwo, choæ jednoczeœnie prowadzi sprawê gwa³tu, którego dopuœci³ siê syn znanego prezentera telewizyjnego.

„W g³êbi lasu" nie jest udanym serialem. Akcja toczy siê wolno i prowadzi do rozczarowuj¹cego fina³u, który pozostawia kilka w¹tpliwoœci. Skok w przesz³oœæ ogranicza siê do przypomnienia kilku starych przebojów i... kwestii polskiego antysemityzmu. We wspó³czesnoœci z kolei brakuje chemii pomiêdzy bohaterami, jakiegokolwiek napiêcia, ciekawych zwrotów akcji. Obie epoki ³¹czy jedynie cynizm i sztucznie brzmi¹ce dialogi.

Drugi polski serial Netflixa (po „1983") pasuje do króluj¹cyc...

Football news:

Premier League clubs will no longer be able to sign players under 18 due to Brexit
Pirlo about 3:0 with Dynamo Kiev: I'm happy. Juve must always play to win
Giroud on possible departure from Chelsea: Let me enjoy the win, I scored 4 goals. Then let's see
CSKA's last home game in the Europa League. Finally win?
Casillas-Ronaldo: just 750 goals? You can do better 😏
PSG President on 3:1 with Manchester United: We are fighting for the Champions League and always show ourselves in important moments
Lazio pulled out a draw with Borussia thanks to a controversial penalty: Schulz crashed into Milinkovic-Savic, the Serb dived beautifully