Poland

Ile frankowicze mogą zyskać na ugodach z bankami

Banki

Adobe Stock

Dla decyzji kredytobiorców kluczowy mo¿e byæ rok udzielenia kredytu i chêæ unikniêcia kosztów sporów s¹dowych.

Kluczowym problemem frankowiczów, sk³aniaj¹cych ich do podwa¿ania w s¹dach umów kredytów hipotecznych, jest du¿y wzrost wyra¿onej w z³otych wartoœci kredytu po umocnieniu siê szwajcarskiej waluty. W efekcie sporo frankowiczów, mimo dekady sp³acania kredytu, ma wiêcej do sp³aty w z³otych ni¿ w momencie zaci¹gniêcia kredytu.

Oceni S¹d Najwy¿szy

Rosn¹ca liczba spraw s¹dowych, lawinowo ju¿ przegrywanych przez banki (na razie g³ównie w pierwszej instancji), oznacza spore koszty dla sektora finansowego. Ten gordyjski wêze³ próbuje rozpl¹taæ KNF, która domaga siê od banków, aby zaczê³y oferowaæ ugody frankowiczom. Maj¹ polegaæ na potraktowaniu tych hipotek tak, jakby od pocz¹tku by³y kredytami w z³otych.

Czy to korzystna dla klientów propozycja? Diabe³ tkwi w szczegó³ach. Przede wszystkim wa¿ne jest to, kiedy kredyt zosta³ zaci¹gniêty: im ni¿szy by³ wtedy kurs CHF/PLN, tym wiêksz¹ korzyœæ mo¿e odnieœæ klient. Zatem potencjalnie najwiêksze korzyœci mog¹ odnieœæ frankowicze podpisuj¹cy umowy w 2008 r., gdy za franka p³acono tylko 2 z³ (dziœ jest to 4,22 z³). Np. posiadacz typowego 30-letniego kredytu frankowego o wartoœci 300 tys. z³, który zosta³ zaci¹gniêty w po³owie 2008 r. (gdy za franka p³acono 2 z³), sp³aci³ do tej pory raty warte 274 tys. z³. Zak³adaj¹c stabilny kurs na poziomie 4,24 z³, pozosta³oby mu jeszcze do zap³aty 414 tys. z³, wiêc ³¹czny koszt kredytu wyniós³by go 685 tys. z³ (w tym a¿ 600 tys. z³ kapita³, podwoi³ siê po umocnieniu franka). Z kolei klient obs³uguj¹cy analogiczny kredyt z³otowy, zaci¹gniêty w tym samym czasie, sp³aci³ do teraz 230 tys. z³ rat i musi wp³aciæ bankowi jeszcze 245 tys. z³, wiêc ³¹czny koszt kredytu wyniós³by 475 tys. z³, o 210 tys. z³ mniej ni¿ w przypadku kredytu frankowego. Miesiêczne raty frankowicza wynosi³y po 1900 z³, z³otowicza zaœ po 1170 z³. Dziêki ugodzie klient zyska³by 44 tys. z³ „nadp³aconych" rat (mog³oby to trafiæ na zmniejszenie kredytu po konwersji), ale przede wszystkim skokowo zmala³aby kwota pozostaj¹ca do sp³aty, razem z odsetkami i uwzglêdniaj¹c ró¿nicê nadp³aconych rat, ³¹czna korzyœæ frankowicza przy ugodzie wynios³aby oko³o 215 tys. z³, dodatkowo zmala³aby rata miesiêczna.

Czytaj tak¿e: Rezerwy na franki drenuj¹ zyski banków

Ale korzyœci w razie kredytu zaci¹gniêtego w po³owie 2006 r. przy kursie CHF/PLN 2,52 s¹ ju¿ mniejsze. Frankowicz sp³aci³ 253 tys. z³, pozosta³o mu jeszcze 298 tys. z³. W przypadku z³otowicza jest to odpowiednio 276 tys. z³ i 225 tys. z³ (frankowicz korzysta³ pocz¹tkowo na du¿o ni¿szych stopach procentowych w Szwajcarii). Oznacza to, ¿e ³¹czne korzyœci po ugodzie wynios³yby oko³o 50 tys. z³. W przypadku kredytu z pocz¹tku 2009 r. (kurs 2,92 z³), frankowicz sp³aci³ 178 tys. rat, z³otowicz zaœ 212 tys. z³. Pozosta³o im jeszcze odpowiednio 293 tys. z³ i 251 tys. z³. W takim wypadku ugoda przynios³aby frankowiczom oko³o 8 tys. z³ korzyœci.

O ile tylko kurs franka szwajcarskiego nie wzroœnie. To w³aœnie jest najwiêksze ryzyko, bo ka¿de os³abienie z³otego jeszcze bardziej pompowa³oby saldo pozostaj¹ce do sp³aty. Ryzyko walutowe mog³oby daæ znaæ o sobie tak¿e w przypadku, gdyby po ugodach kurs franka istotnie spad³, co mog³oby rozeŸliæ klientów i sk³oniæ ich do kwestionowania porozumieñ.

Istotna dla decyzji klientów bêdzie te¿ œcie¿ka alternatywna, czyli decyzje s¹dów. Na razie klienci masowo wygrywaj¹ w nich z bankami, choæ rozstrzygniêæ prawomocnych wci¹¿ jest niewiele, a czynnik kluczowy dla skutków finansowych wyroków s¹dowych – czyli op³aty za korzystanie z kapita³u w razie uniewa¿niania umów – nadal jest niepewny. Gdyby klienci nie musieli p³aciæ bankom (wskutek rozliczeñ po wyroku) za korzystanie z kapita³u, mog³aby to byæ dla nich korzystniejsza opcja ni¿ ugoda. Pytanie tylko, jak d³ugo trwa³by proces s¹dowy, jakie by³yby szanse na wygran¹, ile zainkasowa³aby kancelaria. Im bardziej czynniki te sprzyja³yby klientom, tym wiêkszy ich odsetek móg³by wybraæ tê drogê zamiast ugód.

Na razie op³aty za korzystanie z kapita³u to wci¹¿ wielka niewiadoma, pierwsze wyroki w tych sprawach dopiero siê pojawiaj¹. Kluczowe w zakresie kszta³towania linii orzeczniczej w tym zakresie bêdzie orzeczenie S¹du Najwy¿szego. Z ustaleñ „Rzeczpospolitej" wynika, ¿e jeszcze w tym tygodniu do ca³ej Izby Cywilnej SN trafi¹ pytania prawne dotycz¹ce rozstrzygniêcia spornych kwestii w sprawach o kredyty frankowe.

Klienci czekaj¹

Ugoda mo¿e byæ atrakcyjn¹ opcj¹ dla tych, którzy z ró¿nych powodów nie chc¹ wchodziæ na drogê s¹dow¹, np. s¹ nie do koñca przekonani, czy wygraj¹, nie chc¹ anga¿owaæ pieniêdzy, czasu i energii na d³ugotrwa³y spór. Zalet¹ ugód jest to, ¿e mo¿na dogadaæ siê z bankiem w prosty, tani i szybki sposób. Sami klienci na razie ostro¿nie podchodz¹ do informacji o ugodach, banki na razie pracuj¹ nad konstrukcj¹ takich umów. Jednoczeœnie rozpoczynaj¹ ankiety, badaj¹c nastawienie swoich klientów. Wczeœniej mieli oni wysokie oczekiwania, ma³o który godzi³ siê na umorzenie 30 proc. kredytu.

– Je¿eli pojawi¹ siê realne oferty, to bardzo wa¿ne jest, aby warunki te by³y przedstawione w sposób jasny dla konsumenta. Zarówno warunki ekonomiczne, jak i prawne musz¹ byæ przejrzyste, zrozumia³e dla klienta, a najlepiej powinny podlegaæ kontroli UOKiK lub rzecznika finansowego – mówi Arkadiusz Szczeœniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu.

Dodaje, ¿e kredytobiorcom SBB mo¿e doradziæ skompletowanie dokumentów oraz dok³adne przeliczenie kredytu. – To bêdzie konieczne dla dokonania analizy ewentualnych warunków ugody. SBB bêdzie wspieraæ kredytobiorców w analizie ewentualnych propozycji. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e zgodnie z orzecznictwem Trybuna³u Sprawiedliwoœci sankcjonowanie wadliwej umowy aneksem lub ugod¹ ma moc wi¹¿¹c¹, czyli nie do podwa¿enia, tylko w przypadku œwiadomej decyzji konsumenta. Zatajenie wa¿nych dla podjêcia œwiadomej decyzji przez kredytobiorcê informacji ekonomicznych mo¿e byæ podstaw¹ do kwestionowania zawartej ugody – zaznacza Szczeœniak.

Football news:

Coach miner Castro about the Europa League: Ready to take on any opponent
Moreno has 6 goals in his last 5 games for Villarreal
Coach of Zagreb: In the matches with Krasnodar, we showed how good we are. Only the implementation needs to be worked on
Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are waiting for three important weeks, matches with Chelsea, Leicester. We are confident in ourselves
Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League