Poland

Igor Tuleya będzie domagał się dopuszczenia do orzekania

Sêdzia Igor Tuleya zapowiedzia³, ¿e w poniedzia³ek stawi siê w S¹dzie Okrêgowym w Warszawie i "bêdzie domaga³ siê dopuszczenia do orzekania".

S¹d Apelacyjny w Warszawie rozstrzyga³ za¿alenie prokuratury na zawieszenie jednego z postêpowañ prowadzonego przez sêdziego Igora Tuleyê. W wydanym postanowieniu stwierdzi³, ¿e Tuleya jest nieprzerwanie sêdzia s¹du powszechnego Rzeczypospolitej Polskiej, z przypisanym do tego urzêdu immunitetem i prawem do orzekania. Prokuratura Krajowa odpowiedzia³a, ¿e postanowienie jest prawnie bezskuteczne.

Czytaj wiêcej na ten temat:

Rozstrzygniêcie S¹du Apelacyjnego sêdzia Igor Tuleya skomentowa³ w rozmowie z TVN24. - Mogê siê jedynie cieszyæ, ¿e to, o czym wszyscy prawnicy i wszyscy obywatele walcz¹cy o praworz¹dnoœæ mówimy od wielu lat, dzisiaj znalaz³o potwierdzenie w orzeczeniu S¹du Apelacyjnego w Warszawie – powiedzia³.

- S¹d Apelacyjny stwierdzi³ wprost, ¿e mój immunitet nie zosta³ uchylony, ¿e jestem sêdzi¹ w czynnej s³u¿bie, ¿e jak najbardziej dalej powinienem wykonywaæ i pe³niæ moj¹ s³u¿bê sêdziowsk¹ – podkreœli³ sêdzia.

Zapowiedzia³, ¿e w poniedzia³ek rano stawi siê w S¹dzie Okrêgowym w Warszawie i bêdzie "domaga³ siê dopuszczenia do orzekania". Doda³, ¿e "z³o¿y pismo do prezesa s¹du o dopuszczenie do czynnoœci orzeczniczych, przydzielenie spraw".

Football news:

Werner pro 1-0 with City: The best teams in England played. If Chelsea win the trophy, the season is a success
Tuchel on Guardiola and City: Chelsea deserved to win over the best coach and one of the best teams
Guardiola on de Bruyne's injury: It doesn't look good. He is in pain
Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third
Tuchel on the victory over Man City: A very strong Chelsea game. Proud
Four Monaco players were infected with the coronavirus before the match with Bordeaux. Golovin - in the application for the game