Poland

IATA: Lotniska przesiadkowe zyskają na znaczeniu

Adobe Stock

Jako pierwsze po kryzysie o¿ywi¹ siê linie niskokosztowe. Po nich tacy przewoŸnicy, którzy dowo¿¹ pasa¿erów do lotnisk przesiadkowych. Najd³u¿ej bêdzie siê odbudowywa³ ruch pomiêdzy du¿ymi miastami — wynika z ostatniej analizy Miêdzynarodowego Zrzeszenia PrzewoŸników Powietrznych (IATA).

Zdaniem Briana Pearce, g³ównego ekonomisty IATA ju¿ podczas tegorocznego lata widaæ by³o, ¿e o¿ywi³ siê popyt na tanie rejsy po Europie. Fakt, ¿e przewoŸnicy niskokosztowi s¹ bardzo elastyczni i mog¹ sobie pozwoliæ na niskie ceny biletów pozwoli im szybko dostosowaæ odpowiedni¹ ofertê, która zachêci przynajmniej do wyjazdu na wakacje b¹dŸ na weekend.

— Nie ma ¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e na pocz¹tku odbudowy rynku w przysz³ym roku najwiêksze szanse na wzrost sprzeda¿y bêd¹ mieæ te linie, który naprawdê potrafi³y obni¿yæ koszty i potrafi¹ zarabiaæ na rejsach samolotami z niskim wype³nieniem. To wielka szansa dla linii ultra-niskokosztowych i widaæ wyraŸnie, ¿e staj¹ siê one coraz bardziej aktywne — mówi Brian Pearce.

— To jednak nie oznacza, ¿e nie skorzystaj¹ na tej odbudowie tak¿e przewoŸnicy, którzy wyspecjalizowali siê w dowo¿eniu pasa¿erów do centrów przesiadkowych i rozwo¿enia ich stamt¹d w innych kierunkach — doda³ g³ówny ekonomista IATA. Jego zdaniem po pandemii wrêcz wzroœnie znaczenie hubów lotniczych, poniewa¿ mniejszy bêdzie popyt na loty miêdzy du¿ymi miastami, bo popyt na takie po³¹czenia bêdzie odbudowywa³ siê wolniej. — Dlatego przewoŸnicy bêd¹ musieli postaraæ siê skonsolidowaæ potoki pasa¿erów w³aœnie poprzez dowo¿enie ich do hubów. W ten sposób bêd¹ mogli na takich po³¹czeniach zarabiaæ — mówi Brian Pearce.

W tej sytuacji najwiêksze szanse na odbudowê ruchu bêd¹ mia³y te lotniska, które sprawnie kieruj¹ ruchem przesiadkowym oraz te linie, które dysonuj¹ niedu¿ymi samolotami. — Taka sytuacja potrwa przynajmniej przez nastêpnych 18 miesiêcy, a szansê na sukces maj¹ przewoŸnicy sieciowi korzystaj¹cy ze sprawnych portów przesiadkowych — uwa¿a Pearce.

O powrocie lotniczych hubów mówi³ prezes Lufthansy, Carsten Spohr podczas ostatniego walnego zgromadzenia IATA . — Im mniej jest chêtnych do latania, tym mniej bêdzie pasa¿erów podró¿uj¹cych miêdzy wielkimi miastami. Czyli ruch bêdzie skierowany do centrów przesiadkowych. I wprawdzie w ostatnich latach wiedzieliœmy rosn¹cy popyt na przewozy pomiêdzy wiêkszymi miastami, ale wynika³o to z nadzwyczajnej sytuacji na rynku i dynamicznego wzrostu ruchu. W tej chwili widzimy dok³adnie odwrotny efekt. Rejsy miêdzy wiêkszymi miastami s¹ mniej po¿¹dane kosztem po³¹czeñ do centrów przesiadkowych — uwa¿a Carsten Spohr. 

Takiego samego zdania jest Pieter Elbers, prezes KLM. — Jeœli spojrzymy na nasz nowy model biznesowy, to dobitnie w nim widaæ, ¿e wiele z tych mniejszych potoków pasa¿erskich, które kiedyœ by³y wystarczaj¹ce aby wype³niæ d³ugodystansowe rejsy bezpoœrednie, teraz jest ju¿ ukierunkowana na loty przesiadkowe – powiedzia³.

Wed³ug ostatnie prognozy IATA w tym roku linie lotnicze na œwiecie przewioz¹ ok. 1,8 mld pasa¿erów, czyli ok. 60 proc. mniej ni¿ w 2019 i tyle, ile w roku 2003. Prognozy na rok przysz³y mówi¹ o 2,8 mld, natomiast poziom z roku 2019 zostanie osi¹gniêty dopiero w 2024. — Niestety jest tak, ¿e odrodzenie rynku podró¿y lotniczych to sprawa lat, a nie miesiêcy. I to nawet jeœli szczepionka bêdzie ju¿ powszechnie dostêpna – uwa¿a Brian Pearce. Jego zdaniem jednak ruch biznesowy bêdzie wraca³ najwolniej. Nie zgadza siê z nim Carsten Spohr, który uwa¿a, ¿e firmy maj¹ ju¿ dosyæ pracy zdalnej i wideokonferencji i popyt na podró¿e biznesowe wróci. — S¹dzê, ¿e wszyscy bêdziemy mile zaskoczeni, kiedy oka¿e siê jak szybko siê to sta³o — uwa¿a prezes Lufthansy.

Football news:

Flick on Bayern: Our goal is to stay on top
Goalkeeper Alcoyano has 10 saves in the match with Real Madrid. Most of all in the season among the rivals of Madrid
De Bruyne has a suspected muscle injury. He was replaced in the game against Villa
In Spanish for 70 years there is a phraseology about Alcoyano. It's about an outsider who does not give up until the last
Andrea Pirlo: Criticism is inevitable when you are suddenly appointed Juve coach, but the results will say everything for me
Zidane on relegation from the 3rd League club: It's not a shame, let's not go crazy. Real Madrid wants to win, sometimes it doesn't come out
Real Madrid were eliminated from the Spanish Cup for the fifth time by a team from the 3rd league