Poland

Hotele: Bez gości i nadziei na rychłą poprawę

Anna Krzy¿anowska

Grudzieñ nie poprawi³ fatalnych statystyk 2020 roku w turystyce. Co pi¹ty hotel w Polsce w ostatnim miesi¹cu by³ zamkniêty, a w wiêkszoœci dzia³aj¹cych obiektów frekwencja nie przekracza³a 10 proc. – wskazuje Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego.

Izba przeprowadzi³a bran¿ow¹ ankietê dotycz¹c¹ kondycji rynku hotelowego.

- Hotelarze krytycznie oceniaj¹ ca³y 2020 rok. W 54 proc. hoteli liczba sprzedanych noclegów w ubieg³ym roku zmniejszy³a siê o wiêcej ni¿ po³owê - czytamy w komunikacie IGHP. Koñcówka 2020 roku pog³êbi³a jedynie fatalne wskaŸniki operacyjne hoteli. Liczba zamkniêtych obiektów wzros³a do 20 proc.

Jak podaje IGHP, wœród otwartych obiektów 84 proc. odnotowa³o œredni¹ frekwencjê poni¿ej 20 proc., z czego a¿ 62 proc. poni¿ej 10 proc. Frekwencjê powy¿ej 30 proc. zadeklarowa³ zaledwie co dwudziesty hotel.

Jak siê okazuje, s³aba kondycja dotyka na równi hotele dzia³aj¹ce w miastach jak i poza nimi. „WskaŸnik œredniej ceny pozosta³ na tak samo niskim poziomie jak w listopadzie. 79 proc. hoteli odnotowa³o ni¿sze ceny ni¿ w grudniu 2019 roku, przy czym dla 63 proc. spadki by³y wiêksze ni¿ o 10 proc." - podaje IGHP.

Jednoczeœnie 18 proc. hoteli utrzyma³o œrednie ceny zbli¿one do roku poprzedniego - wylicza IGHP. Hotelarze z uwagi chocia¿by na dalsze restrykcje nie licz¹ na powrót goœci równie¿ w styczniu. W efekcie 55 proc. hoteli w tym miesi¹cu pozostanie wci¹¿ zamkniêta. Sytuacja zmieniæ siê ma jednak w lutym i marcu. Ponowne otwarcie podwojów deklaruje bowiem ju¿ ponad 90 procent obiektów, które wziê³o udzia³ w badaniu izby.

Jednoczeœnie wiêkszoœæ z nich wskazuje, ¿e liczba rezerwacji na te miesi¹ce pozostaje na bardzo niskim poziomie. „Ogromn¹ czêœæ, a¿ 92 proc, stanowi¹ hotele, które deklaruj¹ stan rezerwacji w lutym poni¿ej 10 proc. posiadanych pokoi, z czego brak rezerwacji w ogóle wykazuje 47 proc. Odpowiednio w marcu jest to 91 proc. rezerwacji poni¿ej 10 proc. posiadanych pokoi, z czego brak rezerwacji w ogóle – 45 proc. obiektów" - przytacza wyniki IGHP.

I powtarzaj¹c za badanymi hotelarzami akcentuje, ¿e bran¿a potrzebuje dalszej rz¹dowej pomocy by przetrwaæ. Zgodnie bowiem z deklaracjami a¿ dla 86 proc. hoteli jest ona niezbêdna dla utrzymania p³ynnoœci finansowej w 1. kwartale 2021 roku.

Hotelarze krytycznie podsumowuj¹ równie¿ ca³y miniony rok. „Z odpowiedzi ankietowanych rysuje siê obraz najgorszego okresu w ci¹gu ostatniego æwieræwiecza bran¿y hotelowej w Polsce. Ponad po³owa (55 proc.) hoteli wskaza³a œredni wskaŸnik frekwencji w 2020 roku poni¿ej 30 proc., a wiêc tak¿e poni¿ej progu rentownoœci. Jednoczeœnie tylko 21 proc. hoteli zanotowa³o frekwencjê powy¿ej 40 proc." - wylicza IGHP.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7