Poland

Hossa na rynku sztuki przyciągnęła kanciarzy i cwaniaków

MP Inwestycje

Niskie stopy procentowe sprawi³y, ¿e Polacy masowo próbuj¹ inwestowaæ w dzie³a sztuki. Pojawili siê nowi, nieznani sprzedawcy.

Najwy¿sze obroty w roku notujemy na aukcjach zawsze w grudniu. Ostatnio wzros³a liczba nowych, nieznanych wczeœniej, organizatorów aukcji. W grudniu chc¹ zarobiæ fortunê. Aukcje online sprzyjaj¹ anonimowoœci sprzedawców. To powa¿ne zagro¿enie dla klientów.

SprawdŸ sprzedawcê

Niedawno masowo pojawili siê nowi nabywcy na rynku sztuki i antyków i to oni s¹ szczególnie zagro¿eni. Polacy gor¹czkowo staraj¹ siê ulokowaæ swoje nadwy¿ki finansowe, szukaj¹c bezpiecznych lokat.

Poda¿ jest jak zawsze niska. Przyby³o sprzedawców – radykalnie spad³a jakoœæ artystyczna proponowanego towaru. Budzi w¹tpliwoœci autentycznoœæ niektórych obiektów.

Warto przed zakupem oceniæ, jakie mamy praktyczne mo¿liwoœci zareklamowania towaru. W przypadku sprzedawców znanych na rynku od lat jest zdecydowanie wiêksze prawdopodobieñstwo, ¿e nasze reklamacje zostan¹ uwzglêdnione.

Wystawy impulsem do wzrostu

Co ciekawego dzieje siê na krajowym rynku?

Internet obieg³a sensacyjna wiadomoœæ o rekordowej sprzeda¿y obrazu Stanis³awa Baja. Na aukcji Artinfo.pl obraz artysty sprzedany zosta³ za 33 tys. z³, przy cenie wywo³awczej 6 tys. z³ i estymacji 18–25 tys. z³.

Zupe³nie inne kwoty uznajemy na naszym rynku za rekordy, ale ta cena sprzeda¿y warta jest uwagi. Zaledwie kilka lat temu obrazy artysty po raz pierwszy pojawi³y siê na targach sztuki i zaczê³y wchodziæ na aukcje. Ceny konsekwentnie rosn¹, s¹ stabilne. Oscyluj¹ w okolicach 20 tys. i bêd¹ ros³y.

W ubieg³ym roku nast¹pi³ wzrost zainteresowania obrazami artysty po wystawie w komercyjnej galerii aTAK. Teraz impulsem do wzrostu zainteresowania bêdzie wielka wystawa malarstwa Stanis³awa Baja, otwarta 18 listopada na Akademii Sztuk Piêknych w Gdañsku.

To wystawa z okazji nagrodzenia malarza presti¿ow¹ Nagrod¹ im. Kazimierza Ostrowskiego za 2019 r. Dotychczasowymi jej laureatami byli m.in. Janina Kraupe-Œwiderska, Teresa P¹gowska, Tadeusz Dominik, Stefan Gierowski. Ka¿dy mo¿e odbyæ wirtualny spacer po wystawie (www.asp.gda.pl). Jej organizatorem jest Zwi¹zek Polskich Artystów Plastyków Okrêg Gdañski.

Stanis³aw Baj (ur. 1953) uznawany jest za klasyka. Mia³ wystawy w presti¿owych, niekomercyjnych galeriach. Przez wiele lat nie uczestniczy³ w rynku. Najchêtniej maluje pejza¿e przedstawiaj¹ce rzekê Bug.

Natomiast w Muzeum Podlaskim w Bia³ymstoku otwarto w ostatnich dniach kolekcjonersk¹ wystawê (www.muzeum.bialystok.pl). Wystawiono fajanse angielskie z XVIII i XIX stulecia z kolekcji profesora prawa Wojciecha W. Kowalskiego, wybitnego specjalisty m.in. od restytucji dóbr kultury. Wystawa potrwa do 15 stycznia 2021 r. Jej kuratork¹ jest Anna D¹browska.

wystawa fajansuW Bia³ymstoku otwarto wystawê fajansu angielskiego z kolekcji prof. Wojciecha W. Kowalskiego. Fot. Muzeum Podlaskie w Bia³ymstoku

Ogl¹damy zaledwie czêœæ kolekcji. Sukcesem zakoñczy³y siê wczeœniejsze wystawy: w 2013 r. w Muzeum Narodowym we Wroc³awiu i w 2018 r. w Muzeum Okrêgowym w Toruniu. Na ka¿dej z nich pokazano inne (!) ceramiczne zabytki z XVI–XVIII w.

Kolekcjoner szacuje, ¿e ok. 98 proc. wszystkich zabytków w zbiorze pochodzi z importu. Kupowa³ je w ró¿nych krajach œwiata. To kolejny przyk³ad, jak prywatni kolekcjonerzy wzbogacaj¹ maj¹tek narodowy.

Prof. Kowalski jest przewodnicz¹cym jury nagrody kolekcjonerskiej im. Feliksa Jasieñskiego. Ustanowi³y j¹ Muzeum Narodowe w Krakowie, Archiwum Polskiej Akademii Nauk i warszawski Dom Spotkañ z Histori¹.

Wystawy zabytkowej ceramiki pokazuj¹ historiê gospodarki i handlu.

Ró¿ne kraje, ró¿ne firmy sta³y siê liderami rynku dziêki doskonaleniu technologii produkcji ceramiki. Dziêki doskonaleniu technologii delikatny fajans skutecznie wypar³ z u¿ytku drog¹ porcelanê.

Prawie wszystki zabytki w kolekcji pochodz¹ z importu. Fot. Muzeum Podlaskie w Bia³ymstoku

Obszerny katalog obecnej wystawy i katalogi poprzednich to podstawowe Ÿród³o informacji dla kolekcjonerów, antykwariuszy, muzealników. W 2017 r. w Muzeum Podlaskim w Bia³ymstoku budzi³a zachwyt prywatna kolekcja malarstwa M³odej Polski.

Wiedza dla kolekcjonera

Ostatnio ukaza³a siê lektura obowi¹zkowa dla kolekcjonerów, antykwariuszy oraz prawników zajmuj¹cych siê problematyk¹ handlu sztuk¹ i antykami.

Prawnicze wydawnictwo C.H. Beck wyda³o „Ustawê o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz”. Autork¹ ksi¹¿ki jest dr hab. Katarzyna Zalasiñska. Komentowana ustawa z 23 lipca 2003 r. odnosi siê do handlu sztuk¹ i antykami oraz kolekcjonerstwa.

Laik doskonale zrozumie fachow¹ treœæ. Ksi¹¿ka napisana jest jasnym jêzykiem, ma przejrzyst¹ strukturê, zawiera indeks rzeczowy, a tak¿e aktualne komentarze odwo³uj¹ce siê do literatury i orzecznictwa.

Znajdziemy w niej np. niezbêdne informacje na temat wywozu zabytków za granicê. Scharakteryzowano ró¿ne rodzaje zezwoleñ. Po przeczytaniu odpowiedniego rozdzia³u zainteresowani dowiedz¹ siê, jakie prawa im przys³uguj¹, czego mog¹ ¿¹daæ od urzêdników.

Poznajemy definicjê falsyfikatu. Dowiadujemy siê, czym ró¿ni siê kopia od podróbki i jaka kara grozi za zbywanie podrobionych zabytków. Wybra³em podstawowe informacje, poniewa¿ œwiadomoœæ spo³eczna w tym zakresie nadal jest bardzo niska.

Ksi¹¿ka zaintersuje kolekcjonerów i antykwariuszy. Fot. materia³y prasowe

Wyj¹tkowo aktualne s¹ treœci odnosz¹ce siê do wykopalisk, do poszukiwania zabytków ukrytych w ziemi. Kolekcjonerzy nie tylko masowo szukaj¹ dawnych monet, ale tak¿e bez zezwolenia wykopuj¹ np. czo³gi z czasów drugiej wojny.

Z lektury dowiadujemy siê, jak s¹dy radz¹ sobie w praktyce z patologiami na rynku sztuki. Scharakteryzowano spektakularne sprawy. Oczywiœcie treœæ ustawy obejmuje tak¿e zabytki nieruchome. Tak wiêc ksi¹¿ka zainteresuje równie¿ np. architektów czy deweloperów.

Football news:

Lewandowski updated the Bundesliga record by scoring 22 goals in the 1st round
Flick on Bayern: Our goal is to stay on top
Goalkeeper Alcoyano has 10 saves in the match with Real Madrid. Most of all in the season among the rivals of Madrid
De Bruyne has a suspected muscle injury. He was replaced in the game against Villa
In Spanish for 70 years there is a phraseology about Alcoyano. It's about an outsider who does not give up until the last
Andrea Pirlo: Criticism is inevitable when you are suddenly appointed Juve coach, but the results will say everything for me
Zidane on relegation from the 3rd League club: It's not a shame, let's not go crazy. Real Madrid wants to win, sometimes it doesn't come out