Poland

Holandia: Pierwsza godzina policyjna od II wojny światowej?

Holenderski rz¹d ma zamiar wprowadziæ pierwsz¹ ogólnokrajow¹ godzinê policyjn¹ od II wojny œwiatowej w celu ograniczenia rozprzestrzeniania siê nowej mutacji koronawirusa - informuje RTL.

W ramach godziny policyjnej mieszkañcy kraju mogliby opuszczaæ swoje domy tylko w nag³ych przypadkach w godzinach 20.30 - 4.30 rano. 

W Holandii szko³y i czêœæ sklepów s¹ zamkniête od po³owy grudnia. Ju¿ wczeœniej w³adze zdecydowa³y siê na zamkniêcie barów i restauracji. Obecne ograniczenia bêd¹ obowi¹zywa³y co najmniej do 9 lutego.

Wprowadzenie pierwszej nocnej godziny policyjnej od czasu na³o¿enia jej na Holendrów przez niemieckich okupantów w czasie II wojny œwiatowej wywo³uje w kraju kontrowersje. Czêœæ partii politycznych ju¿ zapowiedzia³o, ¿e nie poprze takiego rozwi¹zania.

Jeszcze w œrodê rz¹d ma og³osiæ swoj¹ decyzjê w tej sprawie. Nastêpnie zwróci siê do parlamentu o poparcie obostrzeñ.

Rz¹d rozwa¿a równie¿, czy wprowadziæ zakaz podró¿y do i z Wielkiej Brytanii i RPAdo i z Wielkiej Brytanii i RPA, aby ograniczyæ rozprzestrzenianie nowego wariantu koronawirusa.

Football news:

Leipzig scored the winning goal for Gladbach in the 93rd minute, losing 0:2 to 57. Trailing Bayern - 2 points
Antonio Cassano: Before 2010, the best came to Italy, now mediocre or outstanding are welcome, but old
Koeman on Griezmann in reserve: This is not a punishment. Next to Messi, we needed someone faster than Antoine
It seemed that the best goal of the weekend was scored by Lisakovich. But after half an hour, he was eclipsed by Krychowiak - a crazy shot at the near nine from the half-moon Подарки
Nikolic was sent off for arguing with the referee over a CSKA penalty. He got two yellows in 10 seconds
Ronald Koeman: Barcelona must win every game. Proud of the team
Gerard Pique: I'm proud of Barca. The team showed that they are still alive