Poland

Historia Polski to najlepsza kolekcjonerska inwestycja

MP Inwestycje

Bia³e kruki na marcowych aukcjach. Z 1617 roku pochodzi dekoracyjny widok Warszawy

Lamus Antykwariaty Warszawskie

Utrzymuje siê wysoki popyt na bia³e kruki zwi¹zane z polskimi bohaterami i wa¿nymi wydarzeniami historycznymi.

Na rynku bia³ych kruków 13–14 marca odbêdzie siê aukcja antykwariatu Lamus. Zainteresowanie wzbudz¹ rêkopisy, przede wszystkim rêkopis Henryka Sienkiewicza. To 17 kart „Listów z Afryki” (cena wyw. 35 tys. z³). Sienkiewicz spisa³ reporterskie wra¿enia z podró¿y po Afryce. Zrobi³ to na zamówienie warszawskiej gazety „S³owo”.

Historia zaklêta w papierze

Królowa Maria Kazimiera (Marysieñka Sobieska) w odrêcznym liœcie skar¿y siê, ¿e porwali jej synów (cena wyw. 2,6 tys. z³). Rêcznie spisany dokument króla Jana III Sobieskiego mo¿e wisieæ na œcianie zamiast najlepszej grafiki. Widaæ wielk¹ pieczêæ koronn¹ odciœniêt¹ przez papier (wyw. 3 tys. z³). Dokument podpisany przez królow¹ Bonê ma cenê 3 tys. z³.

Na 28 tys. z³ wyceniono wydany w 1498 roku inkunabu³. To ksi¹¿ka dzie³o sztuki. Ma dwuszpaltowy druk. Zwracaj¹ uwagê rêcznie namalowane wielokolorowe inicja³y. Oferowany egzemplarz pochodzi ze s³awnej w Europie drukarni Kobergera w Monachium.

Wyj¹tkowe jest to, ¿e egzemplarz ma oryginaln¹ gotyck¹ oprawê wydawnicz¹. Wydawca Koberger jako pionier oprawia³ ksi¹¿ki od razu w drukarni.

Po co dziœ prywatna osoba kupuje taki zabytek? Na lokatê?

Rêkopis Sienkiewicza jest w Polsce pewniejsz¹ lokat¹. Dla rasowego kolekcjonera zdobycie inkunabu³u to szczyt wtajemniczenia i powód do dumy. Inkunabu³ to druk wydany przed 1500 rokiem. Pierwszym inkunabu³em jest wydana w 1455 roku Biblia Gutenberga.

Pierwsze wydanie „Sonetów” Adama Mickiewicza ma cenê 20 tys. z³. Ukaza³o siê w Moskwie w 1826 roku. Oferowany egzemplarz nale¿a³ do poszukiwacza z³ota na Alasce. Po co dziœ prywatni kolekcjonerzy licytuj¹ tê ksi¹¿kê? Po zakupie kolekcjoner mo¿e siê chwaliæ: ja mam, a ty nie masz!

Od 9 tys. z³ licytowany bêdzie „Zbiór konstytucji sejmowych”, wydany w 1635 roku w oficynie Andrzeja Piotrkowczyka. Ksi¹¿ka liczy tysi¹c stron, zawiera uchwa³y sejmowe z lat 1550–1635.

Warto wczytaæ siê w obszerny opis zawarty w katalogu aukcji. Okazuje siê, ¿e na egzemplarzu widnieje odrêczny wpis Teofila Czernieckiego, który kupi³ ksi¹¿kê w 1673 roku od Andrzeja Kurkowskiego. Rasowy bibliofil dziœ kupuje tak¹ ksi¹¿kê po to, ¿eby mieæ bezpoœredni kontakt z wielk¹ histori¹.

S³awny kolekcjoner Tomasz Niewodniczañski w jednym wywiadzie wyjaœni³, po co kupuje rêkopisy cesarza Napoleona. Niewodniczañski zamyka³ oczy i wodzi³ palcem po rêkopisie. W ten sposób nawi¹zywa³ bezpoœredni kontakt z Napoleonem! W tym by³a magia.

aukcja bibliofilska marzec 2021Ksiêga z 1498 roku ma cenê 28 tys. z³ . Fot. Lamus Antykwariaty Warszawskie

Coœ dla ka¿dego

W ofercie Lamusa s¹ bia³e kruki na ka¿d¹ kieszeñ. Na 700 z³ wyceniono „Przewodnik Warszawski” z 1788 roku. Zawiera adresy kwater dla pos³ów przybywaj¹cych na Sejm Wielki. Zaznaczono dla pos³ów miejsca „wyszynku”. Na 2,8 tys. z³ wyceniono album z 1888 roku Józefa Kruszewskiego „Emigracya do Ameryki”. To rysunkowa przestroga dla polskich emigrantów. Najpierw agitowani s¹ przez agentów. A potem wracaj¹ w ³achmanach i bez pieniêdzy.

W katalogu jest obszerny dzia³ „Malarstwo, akwarele, rysunki”. Hitem jest obraz z 1890 roku Anny Biliñskiej Bohdanowicz. Jej dzie³a s¹ rzadkoœci¹. Obraz pokazany zostanie na zaplanowanej w tym roku monograficznej wystawie cenionej malarki. S¹ w ofercie obrazy np. Juliana Fa³ata, Bronis³awy Rycher Janowskiej oraz rysunki Antoniego Uniechowskiego.

Atrakcj¹ s¹ dekoracyjne widoki miast pochodz¹ce z zabytkowych atlasów. Na przyk³ad na 7 tys. z³ wyceniono widok Warszawy z 1617 roku. To miedzioryt kolorowany w epoce (31 na 47 cm). Pochodzi z atlasu Brauna i Hogenberga, wydawanego w Kolonii w latach 1572–1617.

Rzadkie plakaty dokumentuj¹ plebiscyt i powstania na Œl¹sku. Maj¹ muzealn¹ wartoœæ. Od 2,4 tys. z³ licytowany bêdzie plakat Zwi¹zku Obrony Kresów Zachodnich, wydany w Poznaniu w 1931 roku (ilustracja powy¿ej). Plakat dokumentuje uroczystoœci dziesiêciolecia walki „o powrót czêœci odwiecznie polskiej ziemi do Ojczyzny”.

Plakat z 1931 Zwi¹zku Obrony Kresów Zachodnich Plakat z 1931 Zwi¹zku Obrony Kresów Zachodnich. Fot. Lamus Antykwariaty Warszawskie

Na 3 tys. z³ wyceniono szyld komisariatu Policji Województwa Œl¹skiego z lat 1922–1939. To owalna metalowa tablica (75 na 55 cm). Emali¹ czerwon¹ i bia³¹ przedstawiono na niej polskiego or³a, wed³ug wzoru z ustawy z 1 sierpnia 1919 roku. Na 100 z³ wyceniono archiwalne zdjêcie Wojciecha Korfantego (1873–1939), polskiego przywódcy Górnego Œl¹ska. Zgromadzono tak¿e niemieckie plakaty propagandowe.

Rodzime pami¹tki w cenie

W ofercie dominuje historia Polski, bo to temat najchêtniej licytowany. Historia Polski to najlepsza kolekcjonerska inwestycja. Jest te¿ historia najnowsza. Na 600 z³ wyceniono pierwszy rocznik tygodnika „Solidarnoœæ” (numery 1–37 z 1981 roku). Dodatkowo oferowane s¹ niespotykane w handlu, numer próbny z 5 kwietnia 1981 oraz dwie odbitki szczotkowe tego numeru w dwóch ró¿nych wersjach.

Katalogi aukcyjne Lamusa licz¹ po 300 stron, zawieraj¹ setki ilustracji, maj¹ indeks nazwisk. Zawieraj¹ obszerne naukowe opisy oferowanych obiektów. Dziêki katalogowym opisom wiemy, ¿e na wspomnianym powy¿ej „Zbiorze konstytucji sejmowych” widnieje odrêczny wpis z 1673 roku drugiego w³aœciciela ksi¹¿ki.

Katalogi aukcji bibliofilskich dokumentuj¹ historiê Polski. Maj¹ zwykle nak³ad tysi¹c egzemplarzy. Dziêki drukowanym katalogom za 100 lat bêdzie wiadomo, co zawiera³ list Marysieñki Sobieskiej.

Problem w tym, ¿e niektóre antykwariaty, dla oszczêdnoœci, nie drukuj¹ katalogów. Publikuj¹ tylko katalogi w internecie. Informacja w sieci jest ulotna. Istnieje wysokie prawdopodobieñstwo, ¿e mo¿e znikn¹æ.

Pandemia spowodowa³a, ¿e aukcje odbywaj¹ siê tylko online. Przyby³o sprzedawców, radykalnie wzros³a liczba aukcji. Zmala³a liczba drukowanych katalogów.

Football news:

Juventus, Inter and AC Milan have stated that they want to play in Serie A despite joining the Super League
Bayern and Borussia will have 30 days to accept an invitation to the Super League. PSG - 14
Member of the UEFA Executive Committee on the Super League: All 12 clubs need to be kicked out. Players will have the right to terminate their contracts and become free agents
Coach of the Norwegian national team about the Super League: Juventus were knocked out of the Champions League by Lyon, Porto and Ajax, Arsenal and Tottenham are not in the top 30. What the hell are they doing in this tournament?
Writer Stephen Fry on the Premier League clubs in the Super League: Six clubs have achieved what no politician has managed-united the whole of Europe in an aversion to greed and stupidity
Rooney on the Super League's founding clubs: Their bosses are not stupid, let's see what they offer. Manchester United is trying to develop
UEFA and the top clubs need each other too much. Even if Super League is inevitable, the current plan is too raw