Poland

Hampton by Hilton otworzy w Polsce nowe hotele

Obiekt w Bia³ymstoku ma powitaæ goœci jeszcze w tym roku, w Tarnowie Podgórnym w 2023. Pandemia przyspieszy³a rozwój technologiczny w hotelach.

Hotele w Bia³ymstoku i Tarnowie Podgórnym (podpisano umowy franczyzowe) do³¹cz¹ do grupy 13 nieruchomoœci w Polsce pod mark¹ Hampton by Hilton.

Obiekt przy ul. Lipowej w Bia³ymstoku, niedaleko kampusu uniwersyteckiego, wybuduje firma Rogowski Development. Hotel zaoferuje 122 pokoje i m.in. takie udogodnienia, jak klub fitness i elastyczne miejsca spotkañ. Zarz¹dzany przez VHM Hotel Management obiekt ma byæ otwarty jeszcze w tym roku.

Rados³aw Rogowski, wiceprezes Rogowski Development, tak komentuje budowê hotelu: – Jako grupa deweloperska dzia³aj¹ca na rynku mieszkañ w Bia³ymstoku i regionie podlaskim dostrzegliœmy ogromn¹ szansê zwi¹zan¹ z wprowadzeniem miêdzynarodowej marki hotelarskiej do Bia³egostoku.

Z kolei posiadaj¹cy 135 pokoi Hampton by Hilton Tarnowo Podgórne w malowniczej wsi niedaleko Poznania zostanie otwarty pod koniec 2023 r.

Hotelem, którego w³aœcicielem jest Grupa Konkret, bêdzie zarz¹dzaæ City Park Hotel Management. – To nasz pierwszy projekt realizowany we wspó³pracy z Hiltonem – mówi Wies³aw Jan Prusiecki, za³o¿yciel i w³aœciciel Grupy Konkret. – Obecnoœæ w bran¿y hospitality zaznaczyliœmy ju¿ dziêki posiadanym przez nas czterem hotelom. W planach mamy kolejne – dodaje.

– Otwarcie obu hoteli pozwoli nam zaspokoiæ potrzeby na us³ugi hotelarskie w dwóch wa¿nych dla nas regionach – komentuje Patrick Fitzgibbon, wiceprezes Hiltona ds. rozwoju w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. – Bêdzie mia³o równie¿ swój udzia³ w procesie ekspansji marki Hilton na rynku polskim, gdzie dzia³a ju¿ 23 nieruchomoœci, a planowanych jest kolejnych 16. Z pewnoœci¹ pomo¿e zaspokoiæ popyt na us³ugi hotelarskie, kiedy œwiat powróci do regularnego podró¿owania – podkreœla.

David Kelly, wiceprezes Hiltona na Europê kontynentaln¹, komentuje, ¿e miniony rok by³ niew¹tpliwie wyzwaniem dla bran¿y hotelarskiej. – Szybko dostosowaliœmy siê do dynamicznie zmieniaj¹cych siê warunków i zasad, stawiaj¹c na pierwszym miejscu potrzeby i bezpieczeñstwo goœci i cz³onków zespo³u – zapewnia.

Na d³ugo przed pandemi¹ sieæ zainwestowa³a w technologie. Mo¿na np. korzystaæ z mobilnych aplikacji czy cyfrowego klucza. Zdalnie mo¿na siê te¿ zameldowaæ i wymeldowaæ. – Pandemia spowodowa³a przyspieszenie postêpu technologicznego w naszych hotelach i wprowadzenie nowych zabezpieczeñ – mówi David Kelly. – Mamy œwiadomoœæ, ¿e bezpieczeñstwo podró¿y i zachowanie wysokiego poziomu higieny s¹ obecnie priorytetem dla podró¿nych.

Sieæ stworzy³a te¿ program Hilton WorkSpaces, umo¿liwiaj¹cy pracê zdaln¹. Pocz¹tkowo program dzia³a³ w USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii, a teraz tak¿e w Europie. W Polsce z takich przestrzeni mo¿na korzystaæ w DoubleTree by Hilton Wroc³aw, Hilton Warsaw City i Hampton by Hilton Warsaw Mokotów.

– Przestrzenie okaza³y siê szczególnie popularne wœród firm rekrutacyjnych poszukuj¹cych cichych miejsc do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych – t³umaczy David Kelly. – Chêtnie korzystaj¹ z nich tak¿e osoby, które szukaj¹ wyt³umionej przestrzeni z dobrym wi-fi.

Wiceprezes Hiltona informuje, ¿e celem marki w Polsce jest stworzenie na tyle du¿ej sieci hoteli, aby móc obs³ugiwaæ goœci w dowolnej lokalizacji, niezale¿nie od celu podró¿y. – Ponad 50 proc. nieruchomoœci, które planujemy otworzyæ w najbli¿szym czasie, jest ju¿ w trakcie budowy – mówi. – Od otwarcia naszej flagowej polskiej nieruchomoœci Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre w 2007 r. w ci¹gu ostatnich 14 lat Polska sta³a siê dla nas bardzo wa¿nym rynkiem, z rosn¹cym portfolio hoteli i marek.

Football news:

Pogba on Jose's words about Solskjaer: He lost the match and wanted to talk not about the game, but about someone's dad. Very Mourinho-like
Herta went into quarantine with the whole team. Matches against Mainz, Freiburg and Schalke postponed
Benzema and Real Madrid are close to extending their contract until 2023
In 1936, the City was supposed to come to the USSR. The tour was approved by Stalin, but the organizer was shot
Petrzhela on Kudela's disqualification: A disaster! Black is black, and white is white. How else to say it?
Neymar was named the best player of the week in the Champions League
Fans turned to Agnelli with criticism of the reform of the Champions League: You will only increase the gap between the rich and the rest in the expectation that fans will sacrifice time and money