Poland

Grzesiowski: Pandemia to nie serial. "The end" nie będzie

Koronawirus SARS-CoV-2

tv.rp.pl

Cywilizacja zachodnia musi daæ pierwszeñstwo nauce i racjonalnemu myœleniu, dojrzeæ intelektualnie do pandemii - napisa³ w mediach spo³ecznoœciowych dr Pawe³ Grzesiowski, immunolog. Jutro mija rok od dnia potwierdzenia w Polsce pierwszego przypadku zaka¿enia koronawirusem.

"Rok pandemii w Polsce, czego siê nauczyliœmy?" - pisze lekarz w mediach spo³ecznoœciowych.

Zastanawia siê, czy ludzie zrozumieli, ¿e pandemia nie jest telewizyjnym serialem, w którym w pewnym momencie pojawi siê napis "Koniec", ale biologicznym  zjawiskiem, nad którym cz³owiek dot¹d nie zapanowa³.

Dr Grzesiowski zauwa¿a, ¿e im wczeœniej cz³owiek pojmie, ¿e wirus w jego œwiecie zostanie, tym wczeœniej uruchomi kreatywne myœlenie, jak sobie w rzeczywistoœci z koronawirusem poradziæ.

"Cudu nie bêdzie. Dlatego trzeba ogromnego wysi³ku cywilizacyjnego, by zabezpieczyæ kolejne pokolenia. Czas dorosn¹æ do pandemii..." - pisze dr Grzesiowski.

W Polsce od pocz¹tku pandemii potwierdzono 1 735 406 zaka¿eñ SARS-CoV-2. Zmar³o 44 360 osób. Obecnie w Polsce trwa trzecia fala epidemii koronawirusa, co wi¹¿e siê ze znacznym wzrostem liczby zaka¿eñ. Ostatniej doby zanotowano ich 15698.

Football news:

Juventus about the Super League: The clubs will receive 3.5 billion euros, but now we can not guarantee that the project will be implemented
Neville on Super League punishment: Huge fines, points deduction, take away their titles, who cares? Let them fly out
The Super League does the impossible: it brought together UEFA, FIFA, the Premier League, La Liga, Ferguson, Tebas, Macron and Pryadkin. They are all against
The Super League clubs have informed UEFA and FIFA about the appeal to the courts. This is a defense against attempts to disrupt the tournament
Khabib about the creation of the football Super League: Useless
While you were sleeping, the Super League appeared. The shortest possible retelling
UEFA will soon announce whether the Champions League and Europa League will be completed this season. In social networks there were rumors about the suspension of tournaments