Poland

Gruzja będzie miała jednopartyjny parlament. „To wyrok”

Na skutek bojkotu opozycji kraj otrzyma³ jednopartyjny organ ustawodawczy. Prowadzi to do powa¿nego kryzysu politycznego.

– Jednopartyjny parlament w kraju, który by³ uwa¿any za bastion demokracji, jest jak wyrok dla rz¹dz¹cej partii – uwa¿a gruziñska ekspert Hatuna £agazide.

Opozycja oskar¿y³a partiê rz¹dz¹c¹ Gruziñskie Marzenie o dokonanie masowych fa³szerstw w czasie pierwszej tury wyborów 31 paŸdziernika, ¿¹daj¹c powtórzenia g³osowania, ale po zreformowaniu systemu komisji wyborczych. Rz¹dz¹cy je odrzucili, a zachodni obserwatorzy (w tym OBWE i USA) nie uznali wykrytych naruszeñ za mog¹ce wp³yn¹æ w znacz¹cy sposób na wynik g³osowania.

W sobotê odby³a siê druga tura, bojkotowana jednak przez wszystkie partie opozycyjne, które po pierwszej mia³y zapewnione miejsce w parlamencie. Wezwa³y one do bojkotu g³osowania „sowieckiego, komunistycznego i pó³nocnokoreañskiego".

W rezultacie frekwencja by³a najni¿sza ze wszystkich wyborów w niepodleg³ej Gruzji i siêgnê³a ok. 27 proc. W stolicy do urn posz³a tylko jedna pi¹ta uprawnionych.

Spoœród 150 mandatów ostatecznie 90 bêdzie nale¿a³o do Gruziñskiego Marzenia, daj¹c mu wiêkszoœæ pozwalaj¹c¹ na samodzielne formowanie rz¹du. Z punktu widzenia prawa nic nie przeszkodzi im w rz¹dzeniu, twierdzi wiêkszoœæ gruziñskich ekspertów. Ale poza parlamentem znajd¹ siê wszystkie inne partie, obecnie zjednoczone, tworz¹c znaczn¹ si³ê.

Od pierwszej tury w kraju odbywaj¹ siê manifestacje przeciw Marzeniu, w wiêkszoœci pod has³em „Oligarcha ukrad³ nam glosy". Na czele rz¹dz¹cej partii stoi multimiliarder Bidzina Iwaniszwili. Obecnie opozycja jednak prowadzi rozmowy z Gruziñskim Marzeniem na temat jakiegoœ rozwi¹zania kryzysu – w rezydencji ambasadora USA w Tbilisi.

„Mamy nadziejê i spodziewamy siê, ¿e wszystkie partie polityczne pokonaj¹ ró¿nice, co pozwoli wybranym cz³onkom parlamentu – niezale¿nie od ich oceny procesu wyborczego – zaj¹æ swe miejsca" – og³osi³o przedstawicielstwo Unii Europejskiej w Gruzji. – To nic nowego, powtórzenie jeszcze raz i bardzo dobitnie, ¿e bojkot nie jest wyjœciem. Innego pogl¹du ani przedstawiciel UE, ani USA nigdy nie g³osili – podsumowa³a opozycjonistka Salome Samadaszwili.

– Do tego parlamentu nikt nie wejdzie. Kompromis z naszej strony polega ju¿ na tym, ¿e siedliœmy do rozmów, by znaleŸæ jakieœ porozumienie. Ale ewentualne porozumienie ma warunek wstêpny, jakim s¹ nowe wybory – stwierdzi³a z kolei Hatia Dekanoidze z partii by³ego prezydenta Micheila Saakaszwilego.

Eksperci zwi¹zani z opozycj¹ proponuj¹ albo powtórzenie wyborów (tzw. trzeci¹ turê), albo wybory przedterminowe. W pierwszym przypadku by³oby to przyznanie siê do fa³szerstw wyborczych. W drugim rz¹dz¹cy sami musieliby stworzyæ kryzys parlamentarny, np. odrzucaj¹c w³asne kandydatury na premiera i ministrów. W Tbilisi nikt w to nie wierzy, ale mimo to politycy podkreœlaj¹, ¿e w ten sposób Marzenie mog³oby wyjœæ z honorem z obecnego kryzysu. Podawane s¹ nawet terminy takiego „kryzysu": ju¿ luty albo jesieñ przysz³ego roku.

Na wszelki wypadek opozycja wzywa jednak do zablokowania budynku parlamentu, by nie dopuœciæ do zaprzysiê¿enia nowych deputowanych.

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years