Poland

Grecy mają najlepszą organizację turystyczną na świecie

Grecka Narodowa Organizacja Turystyczna dzia³aj¹ca pod egid¹ Ministerstwa Turystyki Grecji uznana zosta³a za najlepsz¹ organizacjê turystyczn¹ w plebiscycie World Travel Awards.

W tegorocznym plebiscycie World Travel Awards Grecka Narodowa Organizacja Turystyczna (GNTO) wygra³a w kategorii najlepsza organizacja turystyczna. By³ to pierwszy jej tytu³ w historii plebiscytu. Konkurowa³a z 25 innymi organizacjami zajmuj¹cymi siê promocj¹ turystyczn¹, miêdzy innymi z Dubai Tourism, Incredible India, Tourism Australia, VisitBritain czy Turismo de Portugal, która wygrywa³a w trzech poprzednich latach.

„Zdobycie najwiêkszego wyró¿nienia w tegorocznej edycji konkursu, bior¹c pod uwagê szczególne wyzwania, jakim trzeba by³o stawiæ czo³a, œwiadczy o tym, ¿e Grecja niezmiennie stanowi punkt odniesienia dla œwiatowej bran¿y turystycznej” – pisze GNTO w komunikacie prasowym.

– Spo³ecznoœæ miêdzynarodowa docenia nasz wysi³ek, dba³oœæ o zdrowie i bezpieczeñstwo, które uda³o nam siê zaoferowaæ milionom turystów goszcz¹cych tego lata w Grecji – mówi³, cytowany w komunikacie, minister turystyki Grecji Haris Theoharis, odbieraj¹c nagrodê. – Nagroda WTA to wielkie wyró¿nienie, które odzwierciedla pomyœlne otwarcie siê Grecji na turystykê w czasie pandemii. Jest ona równie¿ potwierdzeniem, ¿e nasz kraj, kieruj¹c siê rozwag¹ i solidarnoœci¹, najefektywniej poradzi³ sobie z covidem-19 uznawanym za najwiêksze wyzwanie dla œwiatowej turystyki od co najmniej 20 lat – podkreœli³ minister.

Plebiscyt World Travel Awards, zwany „turystycznymi Oskarami”, odbywa siê od 1993 roku. Wy³ania najlepsze kierunki i przedsiêbiorstwa turystyczne na poziomach krajowym, regionalnym i œwiatowym. O wynikach decyduje g³osowanie online, w którym bior¹ udzia³ mened¿erowie turystyczni i turyœci. W tym roku z powodu pandemii fina³owa gala wrêczenia nagród odby³a siê online.

Football news:

Zidane has no intention of resigning, Real Madrid will make a decision after the season (Marca)
Chiesa injured his ankle. He was replaced in the match against Napoli
Neuer on Bayern's two consecutive wins: This is a message to the competitors
Gattuso about 0:2 with Juve: Insigne should not think that Napoli lost because of him
Nepomnyashchy against reducing the RPL to 12 clubs: Russia is not ready to sacrifice a large number of fans
Wolverhampton loan Willian Jose from Sociedad with a buy-out option
AC Milan are close to loaning Tomori to Chelsea with a 20+ million euro buy-out option