Poland

GPW: WIG20 ściera się z oporem

Po imponuj¹cej zwy¿ce w œrodê WIG20 czwartkow¹ sesjê rozpoczyna od starcia z poziomem 1900 pkt. Jak na razie obserwujemy lekkie cofniêcie.

WIG20 w œrodê zyska³ 2,4 proc., koñcz¹c sesjê na 1898 pkt. Przypomnijmy, ¿e jeszcze przed miesi¹cem WIG20 broni³ siê przed spadkiem poni¿ej 1500 pkt. Na pocz¹tku czwartkowej sesji indeks du¿ych spó³ek zni¿kuje 0,2 proc. Nie oznacza to jednak, ¿e wœród du¿ych spó³ek panuje marazm. Na czo³o tabeli od razu wysunê³o siê Orange Polska, zyskuj¹ce 7,4 proc. Mocne s¹ te¿ spó³ki energetyczne, z kolei w s³abszej formie s¹ dziœ banki. Pekao zamyka tabelê z wynikiem 1,45 proc. pod kresk¹. Od lekkich zwy¿ek rozpoczê³y notowania indeksy ma³ych i œrednich spó³ek. Na rynkach europejskich nastroje s¹ ró¿ne. Zyskuj¹ raczej mniejsze gie³dy, z kolei niemiecki DAX zacz¹³ dzieñ od niewielkiego os³abienia. Z kolei wczorajsza sesja w Stanach Zjednoczonych zakoñczy³a siê lekkimi zwy¿kami, osi¹gniêtymi dopiero pod koniec handlu.

Ciekawie prezentuje siê rynek walut. Euro kontynuuje umocnienie do dolara, a kurs EUR/USD siêga ju¿ 1,211. Z³oty pozostaje stabilny. Euro kosztuje 4,47 z³, a dolar 3,69 z³.

W œrodê straty odrobi³a ropa naftowa, wracaj¹c ponad poziom 45 dolarów za bary³kê. Zwy¿kuje tak¿e z³oto, które w czwartek z rana wyceniane jest po 1840 dolarów za uncjê.

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years