Poland

GPW: Próba odrodzenia byków

WIG20 zaczyna dzieñ na plusie. Po wczorajszej przecenie jest jednak co odrabiaæ.

Wczoraj nasz rynek przyj¹³ mocny cios. Rozprzestrzeniaj¹cy siê koronawirus i perspektywa zamkniêcia gospodarki niemieckiej i francuskiej sprawi³y, ¿e inwestorzy masowo zaczêli odwracaæ siê od ryzykownych aktywów. W takim otoczeniu nasz rynek nie móg³ byæ i nie by³ zielon¹ wysp¹. WIG20 straci³ prawie 4,7 proc. i demony z wiosny wróci³y. Czy dzisiaj uda siê je przegoniæ?

Pierwsze minuty handlu nale¿a³y do popytu. WIG20 wzi¹³ siê za odrabianie wczorajszych strat i pocz¹tkowo zyskiwa³ oko³o 0,8 proc. Optymizm ten okazuje siê byæ jednak bardzo ulotny. Pó³ godziny od rozpoczêcia notowañ WIG20 znowu jest pod kresk¹. Sytuacja jest wiêc bardzo dynamiczna.

Nerwowa atmosfera udzieli³a siê wczoraj tak¿e inwestorom w Stanach Zjednoczonych. Wall Street zanotowa³o najgorsz¹ sesjê od czerwca. Dow Jones spad³ 3,4 proc., S&P500 straci³ 3,5 proc., a Nasdaq 3,7 proc. Koronawirus to jednak tylko jeden element uk³adanki rynkowej. Wielk¹ niewiadom¹ jest tak¿e wynik zbli¿aj¹cych siê wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych.

Próbê uspokojenia nastrojów mieliœmy w Azji. Na wiêkszoœci tamtejszych rynków co prawda te¿ dominowa³ kolor czerwony, ale skala przeceny by³a ju¿ jednak nieco mniejsza. Nikkei225 zakoñczy³ dzieñ 0,4 proc. pod kresk¹. Kospi spad³ 0,8 proc., a Shanghai Composite tu¿ przed zamkniêciem notowañ by³ nawet na symbolicznym plusie.

W czwartek inwestorzy na brak emocji te¿ jednak nie powinni narzekaæ. Szczególnie, ¿e i dzisiejszy kalendarz wygl¹da imponuj¹co. Przede wszystkim poznamy wyniki posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego. Do tego dochodzi wstêpny odczyt PKB w Stanach Zjednoczonych za III kwarta³. Na to wszystko nak³adaj¹ siê tak¿e wyniki spó³ek. W Polsce poznaliœmy m.in. osi¹gniecia PKN Orlen. Super czwartek wynikowy czeka nas w Stanach Zjednoczonych. Oczywiœcie pozostaje jeszcze temat koronawirusa. Zapowiada siê wiêc kolejny gor¹cy dzieñ na rynkach.

Football news:

We want to get to know you better - please complete this questionnaire and tell us what other sports media you read!
Pavel Zanozin: At Utkin and Maslachenko was a bit of a strained relationship. Vasya became the editor-in-chief of NTV-Plus, there was jealousy
Messi, de Jong and Busquets - in Barcelona's bid for the match against Osasuna
Klopp on Wijnaldum: I want him to stay. But nothing has been decided yet, everything is possible
I didn't see the greatness of Maradona at all. But I can't stop thinking about it
Carvajal will miss 4 matches of Real Madrid and plans to return to the Derby with Atletico
Messi always went a lot without the ball. Best of all, this problem was solved Guardiola