Poland

GPW: Podaż naciska na WIG20

Handel w poprzednich sesjach toczy³ siê wokó³ poziomu 2000 pkt. Sporo zmiennoœci i emocji na GPW przyniós³ wtorek. WIG20 zdo³a³ zbli¿yæ siê do 2050 pkt, jednak ostatecznie zakoñczy³ dzieñ poni¿ej poziomu 2000 pkt. S³abe nastroje panowa³y tak¿e na innych rynkach w Europie, natomiast indeksy na Wall Street koñczy³y dzieñ zwy¿kami. Szczególnie dobrze wypad³ Nasdaq.

Wydarzeniem dnia by³o wyst¹pienie Janet Yellen, która wyrazi³a poparcie dla potê¿nych wydatków fiskalnych.

W œrodê WIG20 startuje w okolicach 1980 pkt. To miejsce, w którym w ostatnich dniach kontratakowa³ popyt. Du¿ym wsparciem s¹ tak¿e lokalne szczyty z grudnia.

Od rana znów b³yszczy JSW. Akcje wêglowej spó³ki zwy¿kuj¹ o oko³o 3 proc. Zyskuj¹ tak¿e notowania KGHM - handel toczy siê wokó³ 200 z³ za walor. Na zielono jeszcze Dino i PGNiG. Na dole tabeli m.in. Allegro, które mocno zni¿kowa³o tak¿e we wtorek. Na czerwono œwiec¹ Allegro, PKO BP, CCC i PGE. Indeksy ma³ych oraz œrednich spó³ek startuj¹ tu¿ nad poziomami zamkniêcia z poprzedniego dnia.

Co ciekawe, WIG20 jest dziœ jednym z najs³abszych indeksów w Europie, gdzie zdecydowana wiêkszoœæ gie³d zwy¿kuje. Niemiecki DAX otworzy³ siê o 0,2 proc. wy¿ej.

Na rynku walut z³oty umacnia siê do dolara, wycenianego na 3,72 z³. Euro kosztuje 4,52 z³. Z rana dro¿eje ropa, do 53,6 dolarów za bary³kê.

Dziœ po po³udniu odbêdzie siê inauguracja prezydentury Joe Bidena.

Football news:

Laporta on being elected president of Barca: The club must once again be happy and economically sustainable
Liverpool have not won at Anfield in 8 consecutive league games for the first time since 1952
Pioli about Milan: We are proud that we have a young team, but we need stability
Laporta became president of Barcelona again. Under him, the club took 6 trophies in 2009
Mourinho on 4-1 with Palace: Good week. At half-time, he said he was happy to concede a goal, the players thought I was crazy
Liverpool dropped to 8th place in the Premier League, on lost points - 9th
Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar