Poland

GPW: Mocne odreagowanie WIG20

Fotorzepa/ Grzegorz Psujek

Indeks du¿ych spó³ek rozpoczyna czwartkow¹ sesjê w mocnym stylu. Zwy¿ka przekracza 1 proc.

WIG20 podnosi siê po spadkach z pocz¹tku tygodnia. Szczególnie dramatyczny obrót mia³a sesja wtorkowa, kiedy to minimum wypad³o na zaledwie 1900 pkt. Jak na razie wygl¹da jednak na to, ¿e po raz trzeci w ostatnich tygodniach kupuj¹cym uda³o siê wybroniæ w tym rejonie. W œrodê WIG20 koñczy³ dzieñ w okolicach 1940 pkt, natomiast w czwartek z rana zameldowa³ siê na 1960 pkt. Pomaga otoczenie zewnêtrzne. Wiêkszoœæ europejskich indeksów œwieci dziœ na zielono, zwy¿kami zakoñczy³y siê te¿ sesje w Stanach Zjednoczonych i Azji.

Dzisiejszy wzrost WIG20 napêdzaj¹ banki. Najsilniejszy z nich jest Alior ze zwy¿k¹ o 5 proc. Za nim Pekao. Mocne s¹ tak¿e KGHM oraz CCC. Trzy spó³ki œwiec¹ na czerwono, z których najs³abiej wygl¹da CD Projekt. Walory producenta "Cyberpunka 2077" zni¿kuj¹ o oko³o 3 proc. po informacji o przesuniêciu wydania poprawek do gry.

Na wartoœci traci nieco dolar. Kurs EUR/USD zwy¿kuje chwilami do 1,22, czyli najwy¿ej od kilku tygodni. Euro kosztuje 4,51 z³, a dolar 3,69 z³.

Po krótkiej zadyszce na kolejne lokalne szczyty wspina siê ropa naftowa. Bary³ka typu WTI wyceniana jest ju¿ na 63,6 dolarów. Z³oto z kolei utrzymuje siê na niskich poziomach, w okolicach 1790 dolarów za uncjê.

Football news:

Perez on football: Young people say that matches are too long for them. If they think so, we should think about it
Perez on the semi-finalists of the Champions League and Europa League: They will not be excluded from the tournaments because of the Super League, I can assure you. We are protected by the law
Jurgen Klopp: The owners of Liverpool are not scammers. The team and I were not involved in the decision on the Super League
Florentino Perez: UEFA will not ban players from playing for national teams, don't worry. I am sure that the participants of the Super League will not be excluded from the Champions League and their own leagues
Real Madrid, Barca and Atletico will not be excluded from the championship. La Liga believes that the Super League project is not viable (COPE)
What did we learn about Super League on Monday? Bayern and Borussia will not be there, the players and coaches have not been told anything
Milner on Super League: The players do not have the right to vote. The current system is very good