Poland

GPW: CD Projekt oraz Allegro napędziły wzrosty

GPW

Fotorzepa/ Grzegorz Psujek

Œwietna postawa takich firm jak CD Projekt oraz Allegro sprawi³y, ¿e WIG20 zyska³ we wtorek prawie 1,9 proc. i przerwa³ trzydniow¹ spadkow¹ seriê.

Koñcówka ubieg³ego i pocz¹tek tego tygodnia nale¿a³y do niedŸwiedzi. Wydawa³o siê, ¿e we wtorek bêdziemy przerabiali taki sam scenariusz. WIG20 rozpocz¹³ bowiem notowania od przeceny. Tym razem jednak byki nie zamierza³y tanio sprzedawaæ skóry. Trzymajmy siê jednak chronologii zdarzeñ.

Na dzieñ dobry WIG20 znalaz³ siê oko³o 0,5 proc. pod kresk¹. Tym samym zosta³a pog³êbiona przecena z poniedzia³ku, kiedy to indeks najwiêkszych spó³ek straci³ 0,35 proc. Przewaga niedŸwiedzi trwa³a mniej wiêcej do po³udnia. Wtedy do g³osu zaczêli dochodziæ kupuj¹cy. By³y to jednak nieœmia³e próby. Pocz¹tkowo popytowy wystarczy³o determinacji do tego, aby wyjœæ nieznacznie na plus. To plasowa³o nas w dolnej po³owie europejskiej stawki. Najwiêksze rynki notowa³y w tym czasie solidne wzrosty. Niemiecki DAX zyskiwa³ 1,5 proc., a francuski CAC40 rós³ 1 proc. i mogliœmy tylko z zazdroœci¹ podziwiaæ si³ê byków na innych rynkach.

Niedosyt zostawia³a nie tylko skala wzrostów na GPW, ale tak¿e i ich struktura. Opiera siê ona g³ównie na œwietnej postawie CD Projekt. Akcje tej firmy drugi dzieñ z rzêdu wyraŸnie zyskiwa³y na wartoœci. Na szczêœcie w drugiej czêœci notowañ sytuacja zaczê³a siê poprawiaæ i nad warszawskim parkietem mocniej te¿ zaœwieci³o s³oñce.

Wzrosty przybiera³y na sile, a i coraz wiêcej spó³ek meldowa³o siê nad kresk¹. WIG20 zdobywa³ coraz to wy¿sze poziomy, a poda¿ ani myœla³a wchodziæ w drogê rozpêdzonym bykom. Na ostatniej prostej byki mia³y wszystkie karty w swoich rêkach A¿ ¿al by³oby nie wykorzystaæ takiej szansy. Byki stanê³y jednak na wysokoœci zadania. Tu¿ przed koñcem przycisnê³y jeszcze mocniej i ostatecznie WIG20 zyska³ prawie 1,9 proc.

A¿ 15 spó³ek wchodz¹cych w sk³ad tego indeksu zakoñczy³o dzieñ na plusie. Prawdziwymi gwiazdami by³y jednak CD Projekt oraz Allegro. Pierwsza z tych spó³ek zyska³a na wartoœci 8,8 proc. Allegro uros³o o ponad 6 proc. Na tych firmach skoncentrowa³ siê tak¿e obrót. Na ca³ym rynku obroty wynios³y ponad 1,9 mld z³. Z tego prawie 800 mln to zas³uga samego CD Projektu. W przypadku Allegro obroty wynios³y we wtorek blisko 300 mln z³.

Mieszane nastroje panowa³y w gronie œrednich i ma³ych spó³ek. mWIG40 zyska³ na wartoœci 0,5 proc. jednak ju¿ sWIG80 zaliczy³ taki sam spadek.

Jeœli chodzi o WIG20 to we wtorek uda³o siê przerwaæ trzydniow¹ spadkow¹ seriê. Znowu tak¿e mo¿na œmielej spogl¹daæ w stronê psychologicznego poziomu 2000 pkt. Tak naprawdê jednak dopiero kolejne sesje poka¿¹ czy popyt na dobre wróci³ ju¿ do gry, czy by³ to tylko przerywnik od spadków. Tym bardziej wiêc warto œledziæ sytuacjê na parkiecie.

Football news:

Werner on Chelsea: The period when I didn't score was the worst of my career
Ole Gunnar Solskjaer: You're in the wrong place if you're at Manchester United and you like to lose. I may be the worst loser in the club
Ko vid-masks of the Leopard are recognized as the best in Spain. Efficiency - 94%
Klopp admitted that he considered the option of Trent and Robertson in the center of the Liverpool defense
Inzaghi on 0:2 with Bologna: Lazio should react differently to a missed goal after an unforced penalty
Tuchel admitted that PSG tried to sign Bruno: they fought hard to get him
Ex-referee Andujar Oliver: Messi did not deserve a second yellow for fighting Kunde. The first one was already excessive