Poland

GPW: A miało być tak pięknie

Gie³da

WIG20 by³ w œrodê o w³os od 2000 pkt, ale skoñczy³ na minusie. Pod presj¹ znalaz³y siê te¿ mWIG40 i sWIG80. Zyskiwa³y kryptowaluty i ropa, a tania³o z³oto.

Zaczê³o siê dobrze. WIG20 rós³ w pierwszej fazie sesji do 1989 pkt i wydawa³o siê, ¿e atak na 2000 pkt jest nieunikniony. Okr¹g³y poziom, który od kilku tygodni hamuje wzrostowe impulsy, zadzia³a³ i tym razem. Indeks przeszed³ w trend boczny. Z jednej strony trzyma³y go PKO BP i Pekao, a z drugiej ci¹¿y³y CD Projekt i Allegro. Takie równowa¿enie trwa³o do wczesnego popo³udnia. Wówczas pogorszeniu uleg³y nastroje na innych parkietach Starego Kontynentu, a kontrakty na S&P500 zaczê³y zni¿kowaæ, choæ rano by³y 0,5 proc. na plusie. Powód pogorszenia? Analitycy wskazuj¹ na wzrost rentownoœci amerykañskich obligacji 10-letnich. W œrodowe popo³udnie ros³y one o pond 5 proc., ponownie zbli¿aj¹c siê do 1,5 proc. Na razie to sygna³ ostrzegawczy, ¿e monetarny luz trwaæ w nieskoñczonoœæ nie mo¿e. Dopóki szef Fedu zapewnia, ¿e mo¿e, to korekty wydaj¹ siê chwilowe. Gorzej, jak w narracji pojawi¹ siê wzmianki o jakimœ rodzaju zacieœniania.

W takim otoczenie sesja na Wall Street nie mog³a zacz¹æ siê inaczej, jak od uderzenia niedŸwiedzi. Gdy my koñczyliœmy sesjê w Warszawie, S&P500 traci³ 0,3 proc., a Nasdaq 0,9 proc. (w ostatnim czasie widaæ si³ê relatywn¹ tego pierwszego, co analitycy t³umacz¹ rotacj¹ aktywów). Efekt finalny dla GPW by³ taki, ¿e WIG20 spad³ o 0,8 proc. do 1943 pkt. Indeks pozostaje wiêc w konsolidacji 1900/2000 pkt i dopóki nie przebije siê przez wsparcie lub opór, dopóty nale¿y zak³adaæ kontynuacjê œrednioterminowego równowa¿enia si³. W œrodê najs³abszym segmentem na naszym rynku by³ WIG.GAMES. Kluczowe znaczenie mia³a tu s³aboœæ CD Projekt. Kurs giganta spada³ w porywach do 227 z³, a wiêc nie gaœnie ryzyko przebicia strefy wsparcia i zejœcia do do³ków sprzed roku przy 200 z³. W gronie blue chips na wiêkszym plusie dzieñ koñczy³y tylko banki (PKO BP, Pekao, Santander), ale skala zwy¿ek by³a za ma³a, by zrównowa¿yæ poda¿y na pozosta³ych walorach.

Pod kresk¹ koñczy³y œrodê mWIG40 i sWIG80. Pierwszy straci³ 0,2 proc., a drugi 0,5 proc. Oba indeksy pozostaj¹ relatywne silniejsze od WIG20, s¹ w uk³adzie korekty trendu wzrostowego i bli¿ej im wci¹¿ ni¿ dalej do wyjœcia na nowe lokalne szczyty. Gwiazd¹ sesji, bez dwóch zdañ, by³ Mabion. Notowania zosta³y wprawdzie zawieszone po 13.00, ale zd¹¿y³y w tym czasie wzrosn¹æ o 89 proc. przy 80-mln obrocie. Powód? Spó³ka zawar³a umowê z amerykañsk¹ firm¹ biotechnologiczn¹ Novavax na transfer technologii i próby techniczne dotycz¹ce produkcji antygenu kandydata na szczepionkê na COVID-19. Spó³ka zawar³a te¿ porozumienie z Polskim Funduszem Rozwoju ws. inwestycji do 40 mln z³ na zwiêkszenie mocy produkcyjnych.

Na NewConnect te¿ dominowa³y w œrodê spadki. NCIndex straci³ ponad 2 proc. Najwiêksze obroty, przekraczaj¹ce 4,9 mln z³, odnotowa³a spó³ka Labocanna z bran¿y konopnej. Jej kurs akcji wzrós³ o 4,5 proc. A skoro ju¿ jesteœmy przy ryzykownych aktywach to warto dodaæ, ¿e bitcoin wróci³ w œrodê nad 50 000 dol., a ethereum nad 1600 dol. Mocno dro¿a³y te¿ kontrakty na ropê WTI – o 2,9 proc. do 61,5 dol. Z kolei z³oto potania³o do 1710 dol. za uncjê i jest blisko wyjœcia na poziomy najni¿sze od czerwca 2020 r.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals