Poland

Goryl wraca do zdrowia po COVID. Leczono go przeciwciałami

48-letni goryl Winston, jeden z zaka¿onych koronawirusem goryli w zoo w San Diego, wraca do zdrowia po ostrym przypadku COVID-19 po terapii syntetycznymi przeciwcia³ami - informuj¹ media.

Winston to jeden z goryli z San Diego Zoo Safari Park, u których wykryto zaka¿enia koronawirusem 11 stycznia. By³ to pierwszy znany przypadek zaka¿enia koronawirusem przedstawiciela rodziny cz³owiekowatych.

Do zaka¿enia dosz³o prawdopodobnie w wyniku kontaktu goryli z zaka¿onym bezobjawowo pracownikiem zoo.

Jak siê dowiadujemy od organizacji non-profit zarz¹dzaj¹cej zoo goryle zosta³y zaka¿one nowym, bardziej zakaŸnym wariantem koronawirusa zidentyfikowanym po raz pierwszy w Kalifornii. To jeden z czterech znanych wariantów, które s¹ bardziej zakaŸne ni¿ dotychczas dominuj¹cy wariant.

U niektórych cz³onków stada goryli, w którym wykryto zaka¿enia, rozwinê³y siê symptomy COVID-19 - kaszel, katar i obni¿ona aktywnoœæ spowodowana prawdopodobnie uczuciem zmêczenia.

W przypadku Winstona, ze wzglêdu na jego zaawansowany wiek, symptomy te wzbudzi³y niepokój opiekunów.

Weterynarze potwierdzili, ¿e u Winstona rozwinê³o siê zapalenie p³uc i choroba serca - wtedy rozpoczêto terapiê z u¿yciem leków na serce, antybiotyków i syntetycznych przeciwcia³.

Teraz stan zdrowia zwierzêcia siê poprawia - a weterynarze uwa¿aj¹, ¿e by³o to mo¿liwe dziêki zastosowaniu terapii przeciwcia³ami.

Winston mieszka w zoo w San Diego od 1984 roku. 49. urodziny bêdzie obchodzi³ 20 lutego.

Winston jest przywódc¹ swojego stada.

Do zoo w San Diego dotar³a te¿ pewna pula szczepionek na COVID-19, które maj¹ zostaæ podane niektórym zwierzêtom. Nie wiadomo o któr¹ szczepionkê chodzi - wiadomo natomiast, ¿e ma byæ ona przeznaczona dla zwierz¹t.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7