Poland

Gdzie szukać bieżących informacji z Białorusi?

Inicjatywa Wolna Bia³oruœ na bie¿¹co opisuje wydarzenia na Bia³orusi i chce wspieraæ niezale¿ne bia³oruskie media i NGO.

25 paŸdziernika up³ywa termin ultimatum, które liderka bia³oruskiej opozycji demokratycznej postawi³a re¿imowi Aleksandra £ukaszenki. Ma podaæ siê do dymisji, zaprzestaæ represji i uwolniæ wszystkich wiêŸniów politycznych. W przeciwnym wypadku Cichanouska zapowiedzia³a ogólnokrajowy protest, strajk generalny i blokadê dróg.

Gdzie mo¿na œledziæ na bie¿¹co wydarzeñ z Bia³orusi w jêzyku polskim?

Po informacjê z Bia³orusi mo¿na te¿ udaæ siê na za³o¿ony przez Studium Europy Wschodniej portal bialorus2020studium.pl, gdzie publikowane s¹ nie tylko informacje, lecz tak¿e opinie ekspertów. Inicjatywa Wolna Bia³oruœ poszukuje funduszy na realizacjê projektu "Przyjaciele dla Bia³orusi", który ma na celu wsparcie niezale¿nych bia³oruskich dziennikarzy i NGO.

Z kolei transmisje na ¿ywo najwa¿niejszych wydarzeñ na Bia³orusi czêsto prowadzi telewizja Bie³sat (belsat.eu).

Football news:

Pirlo about 2:1 with Ferencvaros: I expected more, but it was a difficult game against a closed opponent
Napoli has not paid salaries since July. The club plans to pay off its debts in December (RAI)
Schalke terminated the contract with Ibisevic and suspended Bentaleb and Harit
Bielsa, flick, Klopp, Lopetegui and Zidane are the contenders for the best coach of the year award
Messi, Ronaldo, Lewandowski, Ramos, de Bruyne and 4 Liverpool players are among the contenders for the best
Zlatan about getting the Swedish Golden ball: I Plan to win it in 50 years
Anton Ferdinand was racially abused in comments to a post about a documentary about racism and Terry