Poland

Gdy nie ma jak dotrzeć do firmy, PIT nie będzie

Samochód s³u¿bowy

Adobe Stock

Finansowanie pracownikom kosztów dojazdu do i z pracy, który le¿y w interesie pracodawcy, nie powoduje powstania przychodu podlegaj¹cego opodatkowaniu.

W lipcu 2016 r. spó³ka wyst¹pi³a o interpretacjê przepisów o PIT. Chodzi³o o dodatkowe wyp³aty dla pracowników. Wskaza³a, ¿e jest producentem i sprzedawc¹ zlewozmywaków granitowych i akcesoriów kuchennych. Swoj¹ dzia³alnoœæ prowadzi w ma³ej wsi, której liczba mieszkañców nie przekracza 700 osób, na terenie bardzo rzadko zaludnionego terenu. Zatrudnia pracowników z innych miejscowoœci po³o¿onych od kilkunastu do kilkudziesiêciu kilometrów drogi od siedziby firmy. Podatniczka wyjaœni³a, ¿e zamierza podpisaæ z pracownikami dwie umowy. Pierwsz¹ o u¿ywanie osobowego samochodu do celów s³u¿bowych – dojazd do i z pracy. I drug¹ w przypadku czêœci pracowników – o u¿ywanie osobowego samochodu do celów s³u¿bowych – przejazdy lokalne.

Chcia³a siê upewniæ, czy powinna pobieraæ PIT od wyp³aty ekwiwalentu za przejazdy do i z pracy oraz jego wyp³aty w postaci rycza³tu za przejazdy w jazdach lokalnych.

Czytaj tak¿e: WSA: Rycza³t za auto od ...

Football news:

Messi is in Barca's bid for the Cup game with Rayo Vallecano. Dest will not play due to muscle problems
Gerrard on Lampard's resignation: Chelsea have a history in this matter, so no surprises
Golovin about the nickname Tsar: Nothing more than a joke. This is necessary for the media and fans, but I am a football player
David De Gea: I try to be a leader for Manchester United. I have the experience of winning big titles here
It feels like we've been working together for 10 years! Chelsea stars say goodbye to Lampard
Bayern Munich have signed former Basel striker Oberlen
Tuchel will sign a contract with Chelsea for 1.5 years (David Ornstein)