Poland

Gdula: Czy "W pustyni i w puszczy" nadaje się dla dzieci?

Pose³ Lewicy Maciej Gdula uwa¿a, ¿e powinna zostaæ przeprowadzona rewizja lektur dla uczniów ostatnich klas szkó³ podstawowych. W jego ocenie "W pustyni i w puszczy" nie jest odpowiednia dla ma³ych dzieci.

"Moja 11 letnia córka przebrnê³a przez „W pustyni i w puszczy”. Nie ma chyba w polskiej literaturze drugiej podobnej per³y ³¹cz¹cej w takim natê¿eniu rasizm, kolonializm i patriarchat. Kanon lektur w podstawówce nadaje siê do kosza. Przestañmy mêczyæ i zatruwaæ dzieci!" - przekonywa³ pod koniec lutego pose³ Maciej Gdula.

Wiêcej na temat lektur szkolnych mówi³ w rozmowie z Polsat News. - Warto przyjrzeæ siê ksi¹¿ce "W pustyni i w puszczy" i zastanowiæ, czy nadaje siê dla ma³ych dzieci - powiedzia³ pose³ Lewicy.

- Dziœ podczas lektury tej ksi¹¿ki w³osy staj¹ dêba - doda³.

Jego zdaniem "W pustyni i w puszczy" powinna byæ czytana w liceum "jako œwiadectwo XIX-wiecznego kolonializmu". - Dla mniejszych dzieci s¹ du¿o lepsze pozycje, które zachêc¹ do czytania - przekonywa³.

Zdaniem Gduli w klasach 4-8 powinny znaleŸæ siê ksi¹¿ki "wspó³czesne, wci¹gaj¹ce i pozwalaj¹ce pokochaæ literaturê".

Football news:

Dani Alves: We will not allow the rich to deprive the little ones of the opportunity to dream big! Football changes people's lives
David Beckham: Football should exist for everyone, without fans it is nothing. We need tournaments based on sporting achievements
Florentino Perez: Ronaldo won't be coming back to Real Madrid, it doesn't make sense. I'm not saying that Ramos will leave, but we are in a very bad financial situation
Perez on football: Young people say that matches are too long for them. If they think so, we should think about it
Perez on the semi-finalists of the Champions League and Europa League: They will not be excluded from the tournaments because of the Super League, I can assure you. We are protected by the law
Jurgen Klopp: The owners of Liverpool are not scammers. The team and I were not involved in the decision on the Super League
Florentino Perez: UEFA will not ban players from playing for national teams, don't worry. I am sure that the participants of the Super League will not be excluded from the Champions League and their own leagues