Poland

"Gazeta Wyborcza" publikuje "taśmy Obajtka". Orlen odpowiada

Polityka

Daniel Obajtek

Fotorzepa, Piotr Guzik

"Gazeta Wyborcza" opublikowa³a zapis rozmów Daniela Obajtka, ówczesnego wójta Pcimia, z pracownikiem firmy TT Plast. Wed³ug dziennika Obajtek "z tylnego siedzenia" kierowa³ firm¹, czego jako urzêdnikowi pañstwowemu zabrania³o mu prawo. Prokuratura postêpowanie umorzy³a, gdy Prokuratorem Generalnym zosta³ Zbigniew Ziobro. PKN Orlen odpowiada: publikacja ma na celu naruszenie dobrego imienia prezesa oraz zdyskredytowaæ go w momencie, "gdy prowadzone s¹ kluczowe inwestycje rozwojowe i procesy akwizycyjne".

Dziennikarze "Gazety Wyborczej" opublikowali nagrania z kilku miesiêcy 2009 roku, które wed³ug nich dowodz¹, i¿ Daniel Obajtek, od 2006 roku wójt Pcimia, z³ama³ przepisy ustawy  o pracownikach samorz¹dowych anga¿uj¹c siê w pracê sprzedawców firmy TT Plast iw rzeczywistoœci kieruj¹c ni¹, w celu "wykoñczenia" konkurencji - firmy swojego wuja. Za ³¹czenie pracy urzêdnika z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ grozi nawet 8 lat wiêzienia.

Wed³ug "Wyborczej" przed s¹dem Obajtek zatai³ ten fakt, sk³adaj¹c fa³szywe zeznania, ¿e ze wspomnian¹ firm¹ nie mia³ "¿adnych bli¿szych zawodowych relacji".

Wed³ug "Gazety Wyborczej" opublikowane nagrania dowodz¹ jednak, ¿e obecny szef Orlenu wywiera³ wp³yw na pracowników TT Plast i kontrolowa³ ich pracê.

W naszpikowanych wulgaryzmami rozmowach z jednym z nich, Szymonem, Obajtek przyznaje wrêcz, ¿e to on "zajmuje siê" pracownikami firmy.

Na podstawie opublikowanych nagrañ "GW" wnioskuje, ¿e obecny szef PKN Orlen uczestniczy³ tak¿e w spotkaniach z kontrahentami TT Plast. Przyznaj¹ to pracownicy firmy, z którymi rozmawiali dziennikarze, a którzy nastêpnie wycofali siê ze swoich twierdzeñ i odmówili dalszych rozmów.

W okresie, z którego pochodz¹ opublikowane przez "GW" nagrania, w³aœcicielem konkurencyjnej dla TT Plast firmy Elektroplast wuj Daniela Obajtka, Roman Lis. Sam Obajtek w³aœnie w tej firmie rozpocz¹³ karierê zawodow¹. Odszed³ z niej po wybraniu go na stanowisko wójta Pcimia.

Wed³ug "Wyborczej" Daniel Obajtek, niezgodnie z prawem kieruj¹c z "tylnego siedzenia" pracami TT Plast, narazi³ firmê wuja na straty w wysokoœci ok. 1,4 mln z³.  Sprawa mia³a dotyczyæ  fikcyjnego zakupu materia³u do produkcji rur, na czym sam Obajtek mia³ zarobiæ ok. 700 tys. z³.

Jak twierdzi "Gazeta Wyborcza" w sprawie wszczête zosta³o postêpowanie, które zaowocowa³o aktem oskar¿enia. Umorzono je, gdy prokuratorem generalnym zosta³ Zbigniew Ziobro.

"Gazeta Wyborcza" twierdzi, ¿e nagrania, których treœæ dziœ opublikowa³a, s¹ od dawna w posiadaniu prokuratury, która wed³ug dziennika nie dopatrzy³a siê nieprawid³owoœci.

Oœwiadczenie PKN Orlen

W reakcji na opublikowany przez "Gazetê Wyborcz¹" materia³ PKN Orlen w oœwiadczeniu napisa³, ¿e "stawiane w artykule tezy, niemaj¹ce potwierdzenia w faktach, a oparte na nagraniach, których pochodzenia, integralnoœci, czasu i okolicznoœci utrwalenia nie sposób stwierdziæ, uderzaj¹ w wizerunek PKN Orlen jak równie¿ naruszaj¹ dobre imiê prezesa Daniela Obajtka".

Publikacja ta ma na celu naruszenie dobrego imienia prezesa oraz zdyskredytowaæ go w momencie, "gdy prowadzone s¹ kluczowe inwestycje rozwojowe i procesy akwizycyjne".

PKN Orlen podkreœla w oœwiadczeniu, ¿e oœwiadczenia maj¹tkowe Daniela Obajtka z lat 2002-2013 by³y kontrolowane przez CBA, a od 2016 roku s¹ jawne i nie dopatrzono siê w nich ¿adnych niejasnoœci.

"W zwi¹zku z tym, ¿e w artykule wykorzystano fragmenty nagrañ rozmów z bli¿ej nieokreœlon¹ osob¹, które dodatkowo powsta³y bez zgody oraz wiedzy prezesa PKN Orlen, poddamy je analizom prawnym" - czytamy w oœwiadczeniu PKN Orlen.

Spó³ka na zakoñczenie podkreœla, ¿e choæ szanuje "niezale¿noœæ mediów i obiektywne dziennikarstwo", sprzeciwia siê "uprawianiu dziennikarstwa, które w swoich materia³ach wydaje wyroki, nie podejmuj¹c wczeœniej rzetelnej próby potwierdzenia faktów i zdarzeñ".

Football news:

Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well