Poland

Gądecki: Nie pozwólmy zniszczyć dobrego imienia Jana Pawła II

przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Polski abp Stanis³aw G¹decki

Fotorzepa, £ukasz Solski

"¯¹danie prawa do zabijania nienarodzonego dziecka, szczególnie wtedy, gdy wiemy, ¿e urodzi siê ono niepe³nosprawne, jest niegodne cz³owieka. Dla osób wierz¹cych w Boga takie ¿¹dnie jest z³em moralnym, jest grzechem" - napisa³ w liœcie pasterskim na Adwent 2020 przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Polski abp Stanis³aw G¹decki, metropolita poznañski.

Abp G¹decki stwierdzi³, ¿e z uwagi na ograniczenia zwi¹zane z epidemi¹ koronawirusa Adwent bêdzie inny ni¿ "te, które prze¿ywaliœmy do tej pory". Zaapelowa³, by pozostawiaæ samym sobie ubogich, potrzebuj¹cych i bezdomnych.

Przewodnicz¹cy Episkopatu odniós³ siê tak¿e do opublikowanego 10 listopada przez Watykan raportu w sprawie kardyna³a Theodore'a McCarrick, wydalonego przez papie¿a Franciszka ze stanu duchownego w zwi¹zku z oskar¿eniami o molestowanie seksualne.

Po opublikowaniu raportu "staliœmy siê œwiadkami agresywnego ataku na osobê Œwiêtego Jana Paw³a II. Niektóre media wyda³y ju¿ na Niego wyrok twierdz¹c, ¿e chroni³ sprawców pedofilii w Koœciele i nie powinien byæ uznawanym za œwiêtego" - napisa³ abp G¹decki.

"Tymczasem raport wyraŸnie dowodzi, ¿e Ojciec Œwiêty zosta³ cynicznie oszukany przez ludzi, od których mia³ prawo spodziewaæ siê prawdy" - zaznaczy³ dodaj¹c, ¿e "ofiar¹ tych oszustw" sta³ siê tak¿e amerykañski Departament Stanu oraz trzech prezydentów USA, "z którymi przez lata blisko wspó³pracowa³ prowadz¹cy podwójne ¿ycie by³y kardyna³".

"Nie pozwólmy zniszczyæ dobrego imienia Œwiêtego Jana Paw³a II. Siêgnijmy po teksty papie¿a, aby nie tylko siê z Nim emocjonalnie identyfikowaæ, lecz tak¿e aby lepiej poznawaæ, jak ¿y³ i co g³osi³" - zaapelowa³ przewodnicz¹cy KEP.

W liœcie pasterskim abp Stanis³aw G¹decki poruszy³ tak¿e temat paŸdziernikowego orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego w sprawie aborcji oraz wywo³anych nim protestów. "Pojawi³y siê na naszych ulicach manifestacje, których organizatorzy domagaj¹ siê ust¹pienia rz¹du oraz dostêpu do aborcji na ¿yczenie, bez jakichkolwiek ograniczeñ, nazywaj¹c aborcjê prawem cz³owieka. Protesty te charakteryzuje liczny udzia³ m³odzie¿y, wulgarny jêzyk, agresywnoœæ i niechêæ do Koœcio³a oraz dewastowanie pomników i elewacji œwi¹tyñ. Po raz pierwszy dosz³o te¿ do zak³ócania nabo¿eñstw czy przerwania Mszy œwiêtej, m.in. w poznañskiej katedrze" - czytamy.

"¯¹danie prawa do zabijania nienarodzonego dziecka, szczególnie wtedy, gdy wiemy, ¿e urodzi siê ono niepe³nosprawne, jest niegodne cz³owieka. Dla osób wierz¹cych w Boga takie ¿¹dnie jest z³em moralnym, jest grzechem" - podkreœli³. Zwracaj¹c uwagê, ¿e wœród protestuj¹cych s¹ ludzie okreœlaj¹cy siê wierz¹cymi zaznaczy³, ¿e aby byæ cz³owiekiem wierz¹cym w Boga, nie wystarczy przyj¹æ chrzest, chodziæ do koœcio³a czy na lekcje religii. "Osoba autentycznie wierz¹ca bowiem przyjmuje do koñca – z przekonaniem i zaufaniem – ca³¹ prawdê, jak¹ Bóg jej przekazuje, i ¿yje wed³ug tej prawdy" - napisa³ metropolita.

Abp G¹decki napisa³, ¿e "dla obrony ¿ycia cz³owieka, tak¿e dziecka nienarodzonego nie jest konieczna wiara w Boga, wystarczy byæ tylko wra¿liwym cz³owiekiem". Przewodnicz¹cy doda³, i¿ Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar kilkakrotnie stwierdza³, ¿e "wbrew temu, co siê s¹dzi, prawo do aborcji to nie jest prawo cz³owieka. To ustawodawca przyznaje mo¿liwoœæ przerywania ci¹¿y zgodnego z prawem".

Przewodnicz¹cy Episkopatu oceni³, ¿e wsparcie dla rodzin z chorymi dzieæmi musi byæ o wiele wiêksze. "Bardzo proszê o to Caritas, ksiê¿y proboszczów i wszystkich ludzi, których wiara w Boga zdolna jest przek³adaæ siê na czyny mi³oœci. Tak¿e od pañstwa polskiego oczekujemy pe³niejszej i skuteczniejszej opieki nad rodzinami, które wychowuj¹ dzieci z niepe³nosprawnoœci¹" - zaapelowa³.

Football news:

Til Schweiger's company made a sugar documentary about Schweinsteiger: not a single acute topic and no Lama at all
Zidane on Jovic: It's hard to play in Real life. There is a lot of competition here, but it's not the coach's fault
Messi suspended for 2 matches for hitting Athletic player on the head
Cesar Aspilicueta: We are Chelsea, the club always wants to fight for all the trophies
Pep Guardiola: Man City will not sign anyone in the winter
Ronaldo's smile was like a sarcastic grimace of surrender. Tacchinardi on 0:2 with Inter
Klopp on Alisson: My God, what a goalkeeper! Needed him at 2 points Manchester United