Poland

Fundusze za praworządność: w Brukseli wrze, Warszawa śpi

Ocena praworz¹dnoœci w Polsce wp³ywa na mo¿liwoœæ wyp³aty funduszy unijnych.

Adobe Stock

Parlament Europejski napiera na Komisjê Europejsk¹, aby ta pilnie uruchomi³a zastosowanie wobec Polski rozporz¹dzenia o funduszach za praworz¹dnoœæ.

Mia³oby to odbyæ siê wbrew ustaleniom unijnego szczytu z grudnia ub.r. (gdzie za³o¿ono, ¿e rozporz¹dzenie to nie bêdzie stosowane do czasu wydania wyroku przez Trybuna³ Sprawiedliwoœci UE w sprawie wa¿noœci tego aktu prawnego).

Teraz w Parlamencie Europejskim studiowana jest „Nota" s³u¿b PE dla koordynatorów z komisji bud¿etowej i konstytucyjnej („Note accompanying oral presentation of 14 December 2020"). Na dokumencie tym co do treœci opiera siê adresowana do Komisji Europejskiej interpelacja eurodeputowanej Danuty Huebner i innych; interpelacjê poparli koordynatorzy w Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO) PE z nastêpuj¹cych grup politycznych: EPP, S&D, Renew, Greens, GUE, nie poparli: koordynatorzy z ID oraz ECR.

Czytaj te¿:

TK nie mo¿e uchyliæ unijnego rozporz¹dzenia

Ziobro nie zablokuje bud¿etu Unii Europejskiej

W 7-stronicowej „Nocie", sporz¹dzonej w formie opinii prawnej, ju¿ na pierwszej stronie mo¿na przeczytaæ to, co wczeœniej przeczyta³ Czytelnik „Rz" (w tekœcie „Prof. Waldemar Gontarski o kompromisie ws. bud¿etu UE"), a mianowicie, ¿e wed³ug wyroku TS (C-5/16, pkt 86) konkluzje unijnego szczytu nie s¹ dla instytucji unijnych prawnie wi¹¿¹ce.

Wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e rozporz¹dzenie o funduszach za praworz¹dnoœæ narusza prawa traktatowe, na co wskazuj¹ opinie S³u¿by Prawnej Rady UE i Trybuna³u Obrachunkowego, pañstwo cz³onkowskie mo¿e do TS z³o¿yæ skargê o stwierdzenie niewa¿noœci rozporz¹dzenia wraz z wnioskiem o zawieszenie stosowania rozporz¹dzenia do czasu wydania wyroku przez TS (wniosek o œrodek tymczasowy). Jakiekolwiek konkluzje szczytu unijnego – prawnie w¹tpliwe – s¹ zbêdne. Warunkiem koniecznym takiego wniosku jest wykazanie, ¿e niezastosowanie œrodka tymczasowego mo¿e doprowadziæ do wyst¹pienia powa¿nej i nieodwracalnej szkody w zakresie porz¹dku prawnego UE, tutaj np. w postaci obejœcia przepisów traktatowych o wzmocnionej wspó³pracy, a konkretnie chodzi o obejœcie zakazów wynikaj¹cych z tych przepisów, nastawionych na to, aby nie powsta³ tzw. „klub bogaczy" z³o¿ony z pañstw maj¹cych dostêp do funduszy unijnych dzia³aj¹cych na tym samym rynku wewnêtrznym kosztem pañstwa/pañstw pozbawionych takiego dostêpu. Wniosek trzeba poprzeæ wieloma szczegó³owymi obliczeniami z zakresu finansów unijnych i polskich finansów pañstwowych.

Istnieje jedno „ale" – rozporz¹dzenie zosta³o og³oszone 22.12.2020 r., a skargê mo¿na z³o¿yæ jedynie w ci¹gu dwóch miesiêcy od daty og³oszenia rozporz¹dzenia. Bez skargi wniosku o œrodek tymczasowy nie mo¿na wystosowaæ. Wie to PE.

Autor jest prof. nadzw. dr. hab. nauk prawnych, adwokatem – by³ pe³nomocnikiem RP przed TSUE (od 24 maja 2019 r. do 3 marca 2020 r.).

Football news:

Sociedad coach on the draw with Real Madrid: If we had scored 2-0, everything would have been different. Fair result
Only Raul and Casillas were younger than Vinicius when they played their 100th match for Real Madrid
Zidane on the draw with Sociedad: We lost two points. We had obvious moments in the first half
Wolverhampton defender Kilman is ready to play for the Ukrainian national team. Earlier it was reported that he can choose Russia
Pochettino on the new remontade with Barca: In football, even the unthinkable is possible, but we are positive
Real Madrid snapped a 5-game winning streak with a draw with Sociedad
Neymar is likely to miss the Barcelona game. PSG don't want to take any chances