Poland

Frankowicze mogą stracić dom. Jest skarga nadzwyczajna

Rzecznik Finansowy skierowa³ skargê nadzwyczajn¹ do S¹du Najwy¿szego w sprawie wyroku zaocznego wydanego w sprawie „frankowiczów”. Decyzj¹ s¹du klienci banku mog¹ straciæ dom.

Klienci zawarli w 2008 r. umowê kredytow¹ hipotecznego na 360 miesiêcy. Po¿yczyli wówczas 288 tys. z³, co zosta³o przeliczone na nieca³e 150 tys. CHF. Kredytobiorcy sp³acali kredyt przez przesz³o 10 lat.W pewnym momencie nie mogli jednak terminowo regulowaæ rat. Wówczas bank wypowiedzia³ im umowê kredytu. Nastêpnie z³o¿y³ pozew ¿¹daj¹c natychmiastowej zap³aty ponad 468 tys. z³. Kwota by³a o 180 tys. z³ wy¿sza ni¿ po¿yczyli klienci, ze wzglêdu na mechanizm indeksacji kwoty kredytu do CHF (w tym okresie kurs tej waluty w stosunku do z³otego bardzo siê umocni³).

S¹d uzna³, ¿e okolicznoœci sprawy nie budz¹ w¹tpliwoœci i uwzglêdni³ powództwo banku. Pozwani nie zaskar¿yli skutecznie wyroku, i sta³ siê prawomocny. Obecnie kredytobiorcy s¹ obowi¹zani do zap³aty ca³ej ¿¹danej kwoty, a bank prowadzi w oparciu o niniejszy wyrok egzekucjê m.in. z ich nieruchomoœci.

Rzecznik Finansowy po zapoznaniu siê z aktami sprawy podj¹³ decyzjê o wniesieniu skargi nadzwyczajnej.

- Uwa¿am, ¿e orzeczenie w niniejszej sprawie jest niezgodne z zasadami demokratycznego pañstwa prawnego, narusza zasady ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi oraz wskazuje na ra¿¹ce naruszenie prawa procesowego – mówi dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, Rzecznik Finansowy.

Jego zdaniem klauzule przeliczeniowe odwo³uj¹ce siê do tabel kursów ustalanych jednostronnie przez bank, bez wskazania obiektywnych kryteriów, s¹ nietransparentne, pozostawiaj¹ pole do arbitralnego dzia³ania banku i w ten sposób obarczaj¹ kredytobiorcê nieprzewidywalnym ryzykiem oraz naruszaj¹ równorzêdnoœæ stron. Dlatego naruszaj¹ ra¿¹co interesy konsumenta i s¹ sprzeczne z dobrymi obyczajami.

- Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e w przedmiotowej sprawie s¹d winien z urzêdu zbadaæ, czy postanowienia umowy kredytu hipotecznego indeksowanego kursem CHF maj¹ nieuczciwy charakter, czego bez w¹tpienia nie uczyni³ – mówi Mariusz Golecki.

Jeœli s¹d przychyli siê do stanowiska Rzecznika Finansowego, to uchyli zaskar¿ony wyrok. Wówczas kredytobiorcy bêd¹ mieli szansê na postêpowanie s¹dowe w którym s¹d zbada umowê pod k¹tem klauzul abuzywnych i konsekwencji z tego wynikaj¹cych. Mo¿e to oznaczaæ, ¿e do zap³aty pozostanie im kilkukrotnie mniejsza kwota ni¿ obecnie ¿¹dana przez bank.

Football news:

Cagliari snatched a 4-3 victory over Parma, trailing 1-3 by the 65th minute. 2 goals scored in added time
Werner pro 1-0 with City: The best teams in England played. If Chelsea win the trophy, the season is a success
Tuchel on Guardiola and City: Chelsea deserved to win over the best coach and one of the best teams
Guardiola on de Bruyne's injury: It doesn't look good. He is in pain
Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third
Tuchel on the victory over Man City: A very strong Chelsea game. Proud